SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja procesów zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja procesów zarządzania
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-OPZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Przemysław Dulewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu projektowania procesów.

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Podstawy zarządzania.

Zakres tematyczny

Opracowanie projektów indywidualnych i grupowych dotyczących projektowania procesów. W ramach zajęć opracowane zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem metod i technik projektowania i symulacji do:

1.   Analizy systemu i jego otoczenia, struktury przestrzennej, produkcyjnej i organizacyjnej firmy, wewnętrznych powiązań materiałowych i informacyjnych, analizy źródeł zakupu, analizy sprzedaży i kanałów dystrybucji.

2.   Kształtowania systemu - sformułowanie celów systemu, tworzenie wyspecjalizowanych podsystemów: transportu, składowania, przepływu informacji, organizacji służb logistycznych, itd.

3.   Projektowania procesów i ich pomiaru.

Metody kształcenia

Laboratorium: realizacja projektu, ćwiczenia w formie analizy przypadków - case study, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z projektowaniem procesów oraz aktywności w trakcie zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Nowosielski S., Podejście procesowe w organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011.
  2. Skrzypek E., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2010.
  3. Durlik I., Inżynieria zarządzania (Nowe wydanie cz.I), Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, 2004. Organizacja i sterowanie produkcją, red. Brzeziński M., Placet, 2004.
  4. Kotowski R., Tronczyk P., Modelowanie i symulacje komputerowe. Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2009.
  5. Krajka A., Modelowanie i symulacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Seria Informatyczna, Lublin 2012.

  

Literatura uzupełniająca

1. Staniec I. Zawiła-Niedźwiecki J.Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu. CH Beck, Warszawa 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 22:25)