SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-BSSK
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- wyrobienie nawyków i krytycznego spojrzenia na bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

- zapoznanie z zagrożeniami i ochroną przed nimi w systemach informatycznych i sieciach komputerowych

- zapoznanie z mechanizmami zapewniania bezpieczeństwa przy realizacji transakcji internetowych

- zrozumienie istoty konieczności współpracy przy procesie zabezpieczania i monitorowania bezpieczeństwa w sieciach

- ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie projektowania, uruchamiania i monitorowania systemów i sieci komputerowych

Wymagania wstępne

Sieci Komputerowe

Zakres tematyczny

Zagrożenia w sieciach teleinformatycznych. Kryteria oceny bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej. Typy ataków na poszczególnych warstwach modelu OSI. Zabezpieczenia sprzętowe i programowe. Firewalle. Systemy wykrywania intruzów (IDS). Systemy zapobiegania zagrożeniom (IPS). Kryteria filtrowania ruchu sieciowego. Sieci VPN. Ataki DoS. Ataki MiM.

Oprogramowanie i systemy operacyjne. Zagrożenia: Wirusy, Robaki, Konie trojańskie, Spyware i inne. Ochrona: uaktualnienia systemowe, Programy antywirusowe i anty spyware. Protokoły warstwy aplikacji: SSH i SSL.

Bezpieczeństwo systemów MS Windows, Linux oraz systemów operacyjnych urządzeń mobilnych.

Stan prawny. Ustawa o ochronie informacji niejawnej i ustawa o cyberbezpieczeństwie (w zakresie odpowiednim do ochrony sieci teleinformatycznych). Certyfikacja urządzeń i systemów.

Kryptografia. Algorytmy symetryczne (DES, 3DES, AES, Twofish, rodzina RCx, Serpent, Mars)
i asymetryczne (RSA, DH, ElGamal, ECC). Protokoły kryptograficzne. Kryptografia klucza publicznego. Jednokierunkowe funkcje skrótu. Podpis elektroniczny i jego weryfikacja. Architektura PKI.

Dostęp do systemu. Kontrola dostępu do systemu. Zarządzanie dostępem użytkowników. Zakres odpowiedzialności użytkowników. Uwierzytelnianie urządzeń i użytkowników. Architektura RADIUS i TACACS+. Mechanizmy EAP. Systemy AAA.

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. Szyfrowanie transmisji (WEP, WPA, WPA2). Bezpieczeństwo mechanizmu WPS.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja  

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z sprawdzianów wiedzy w formie pisemnej, przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest realizacja co najmniej 80% przewidzianych ćwiczeń laboratoryjnych i uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawdzianów weryfikujących wiedzę i umiejętności zdobyte podczas ćwiczeń

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

  1. C. McNab, Ocena bezpieczeństwa sieci, wyd.3, Helion, 2017

  2. W. Stallings, Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych, Tomy 1-2, Helion, 2012

  3. S. McClure i in., Hacking zdemaskowany, PWN, 2005
  4. Szmit, M. Gusta, M. Tomaszewski, 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej, Helion, 2005.
  5. Lukatsky A.: Wykrywanie włamań i aktywna ochrona danych, Helion, 2004.

Literatura uzupełniająca

1.      Dudek A.: Jak pisać wirusy, Jelenia Góra 1993.

2.      Kutyłowski M., Strothmann W.B.: Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read ME, Warszawa, 1998.

3.      Russell R. i in. : Hakerzy atakują. Jak przejąć kontrolę nad siecią, Helion, 2004.

4.      Potter B., Fleck B.: 802.11. Bezpieczeństwo, Wyd. O’Reilly, 2005.

5.      Balinsky A. i in.: Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, PWN, CISCO Press, 2007.

6.      Mochnacki W.: Kody korekcyjne i kryptografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.

7.      Schneider B.: Kryptografia dla praktyków — protokoły, algorytmy i programy zródłowe w języku C. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 08:32)