SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowane technologie usług sieciowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowane technologie usług sieciowych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-ZTUS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z zasadami pisania korporacyjnych aplikacji WWW i usług sieciowych na platformie Java,
- ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania, implementacji i wdrażania aplikacji WWW oraz usług sieciowych.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Programowanie obiektowe, Język Java i technologie Web, Sieci komputerowe

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do standardu Java Enterprise Edition. Ewolucja systemów skalowalnych opartych na platformie Java. Interfejs programistyczny JEE API. Przepływ informacji na platformie Java - Java Messaging.

Projektowanie aplikacji wielowarstwowych. Integracja elementów JEE w aplikacjach skalowalnych z dostępem zdalnym. Specyfikacje warstw: sieciowej Web, logiki biznesowej zbudowanej przy użyciu komponentów Java Beans, warstwy pośredniej, warstw abstrakcji, stałości danych oraz warstwy prezentacji. Zapoznanie się z podstawowymi wzorcami projektowymi JEE., tj. wysuniętego kontrolera, obiektów przechwytujących, obiektów kontekstowych, fasady sesji, obiektu transferowego, obiektu dostępu do danych. Refaktoryzacja kodu. Wykorzystanie podstawowych protokołów internetowych w projektowaniu aplikacji klienckich. Omówienie popularnych rozwiązań do budowy aplikacji internetowych np.: Struts, Spring MVC, Java Server Faces.

Budowa interfejsu użytkownika. Elementy języków HTML, XML i XHTML. Stylistyka prezentacji medialnej. Wymagania dostępności w sieci Internet (WAI). Zaawansowane funkcje formatowania dokumentu internetowego. Kaskadowe arkusze stylów. Grafika i media w sieci WWW. Technologie szablonów.

Serwery aplikacji. Cykl życia aplikacji internetowych. Role w procesie wdrażania aplikacji internetowych: dostarczanie komponentów, montaż aplikacji, uruchamianie, składowanie w kontenerach, administracja serwerów. Zarządzanie pulami połączeń sesyjnych oraz połączeń z bazami danych. Deskryptory wdrożeń. Archiwa wdrożeń dla prostych aplikacji internetowych WAR oraz dla aplikacji korporacyjnych EAR. Omówienie popularnych kontenerów np. Apache Tomcat, JBoss oraz serwera aplikacji np. Web Sphere Application Server. Problemy bezpieczeństwa serwerów.

Usługi sieciowe. Język XML jako podstawa architektury usług sieciowych. Transmisja danych: protokół SOAP i JAX-RPC. Weryfikacja dokumentów DTD. Omówienie strategii optymalizacji usług sieciowych: pro-aktywnej, definitywnej i reaktywnej. Rejestr usług UDDI. Bezpieczeństwo usług sieciowych: cyfrowy podpis XML, kodowanie XML, zarządzanie kluczami. Przykłady usług sieciowych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Projekt: metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego.
Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zadań projektowych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + projekt: 50%

Literatura podstawowa

  1. Alur D. Crupi J. Malks D.: Core J2EE Wzorce projektowe, Wydanie drugie, Helion, Gliwice, 2004.
  2. Horstmann C. S., Cornell G.: Core Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie drugie, Helion, Gliwice, 2005.
  3. Hall M, Brown L.: Java Servlet i JavaServer Pages. Tom 1, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2005.
  4. Marciniak A.: Java Server Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW, Helion, Gliwice, 2010.
  5. Wolf D., Henley, A.J.: Java EE Web Application Primer Building Bullhorn: A Messaging App with JSP, Servlets, JavaScript, Bootstrap and Oracle, Apress 2017.

 

Literatura uzupełniająca

1. McGovern M.: Java Web Services Architecture, Morgan-Kaufman, 2003.
2. Short S.: Zastosowanie XML do tworzenia usług internetowych na platformie Microsoft .NET, Microsoft Press, Warszawa, 2003.
3. Horstmann C. S., Geary D.: JavaServer Faces, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 23:14)