SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AiSD
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z własnościami algorytmów, oraz z zasadami i ograniczeniami ich projektowania;
 • zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami danych i algorytmami je obsługującymi, oraz podstawowymi algorytmami rozwiązującymi wybrane zagadnienia algorytmiczne;
 • ukształtowanie umiejętności budowania algorytmów dla prostych zadań algorytmicznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Algorytm i jego własności: pojęcie problemu algorytmicznego i algorytmu, własności algorytmów; struktury sterujące i schematy blokowe. Techniki programowania: rekurencja i derekursywacja, programowanie typu „dziel i rządź”, algorytmy zachłanne, programowanie dynamiczne.

Struktury danych: pojęcie struktury danych, zbiory dynamiczne, zbiory liniowo uporządkowane, słownik; kolejki i stosy; kolejki priorytetowe.

Słowniki: listy jedno- i dwukierunkowe, listy cykliczne, drzewa przeszukiwań binarnych BST i AVL, drzewa czerwono-czarne; struktury samoorganizujące się, drzewa przeszukiwań pozycyjnych, tablice haszujące, funkcje haszujące, techniki zapobiegania konfliktom; B-drzewa.

Zbiory i grafy: zbiory, grafy, reprezentacje grafów, przeszukiwanie wszerz i w głąb, algorytmy teoriografowe i sieciowe.

Analiza wybranych problemów algorytmicznych: przeszukiwanie liniowe i binarne, wybór k-tego elementu; wewnętrzne i zewnętrzne sortowanie danych; wyszukiwanie wzorca w tekście; algorytmy geometryczne; zagadnienie stronicowania; układy arytmetyczne; podstawowe techniki kompresji i kodowania danych.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu w formie pisemnej i ustnej

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

 1. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 1997
 2. Kotowski P.: Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, Wyd. BTC, Warszawa, 2006
 3. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i języki programowania, Helion, Gliwice, 1997
 4. Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J.D.: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice, 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Adamski T., Ogrodzki J.: Algorytmy komputerowe i struktury danych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
 2. Banachowski L., Diks K., Rytter W.: Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa, 1996
 3. Harris S., Ross J.: Od podstaw algorytmy, Helion, Gliwice, 2006
 4. Neapolitan R., Naimipour K.: Podstawy algorytmów z przykładami w C++, Helion, Gliwice, 2004
 5. Stephens R.: Algorytmy i struktury danych stosowane w Delphi 3, 4 i 5 z przykładami w Delhi, Helion, Gliwice, 2000
 6. Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 23:30)