SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizyka
Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami fizyki, niezbędnymi do studiowania na kierunku informatyka.

Wymagania wstępne

Znajomość fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, zaliczony kurs z analizy matematycznej i algebry z I semestru.

Zakres tematyczny

Język fizyki. Wielkości skalarne, wektorowe i ich miary. Prawa fizyki, a teorie fizyczne. Masa, pęd, siła. Zasady dynamiki Newtona. Ruch prostoliniowy i krzywoliniowy. Prędkość średnia i chwilowa. Punkt materialny a bryła sztywna. Zasada zachowania pędu. Tarcie. Ruch po okręgu, prędkość liniowa i kątowa, przyspieszenie dośrodkowe i siła dośrodkowa. Prędkość i przyspieszenie kątowe. Zjawisko grawitacji i prawo powszechnego ciążenia. Energia mechaniczna, praca, moc. Zasada zachowania energii mechanicznej. Ruch drgający i harmoniczny, wielkości w nim występujące: wychylenie, amplituda, okres, częstotliwość. Siła sprężystości. Energia w ruchu harmonicznym. Drgania tłumione i wymuszone, logarytmiczny dekrement tłumienia, zjawisko rezonansu. Drgania a fale. Przykłady ruchu drgającego i falowego. Rodzaje fal i podstawy akustyki. Fale elektromagnetyczne, zjawisko polaryzacji, interferencji i dyfrakcji fal. Fale świetlne. Podstawy optyki falowej i geometrycznej. Elementy fizyki współczesnej, atom wodoru, promieniowanie ciał, efekt fotoelektryczny i fotowoltaiczny. Wstęp do mechaniki kwantowej: postulaty mechaniki kwantowej, równanie Schrödingera.

Metody kształcenia

Wykład: wykład problemowy, wykład konwencjonalny
ćwiczenia: dyskusja, ćwiczenia rachunkowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych i zaliczenie kolokwium.
Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z aktywności na ćwiczeniach i zaliczenie kolokwium pisemnego.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + ćwiczenia: 50%

Literatura podstawowa

D. Halliday, R. Resnick, J. Walter, Postawy fizyki tom 1-5, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
C. Bobrowski, Fizyka-Krótki kurs, Wyd.NT, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

J. Orear, Fizyka, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2004.
J. Masalski, M. Masalska ; Fizyka dla inżynierów, t. 1, 2, WNT, Warszawa 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Stefan Jerzyniak (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 21:51)