SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie obiektowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PO
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Paweł Majdzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

  • zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami programowania obiektowego: enkapsulacja, klasa, obiekt, metoda składowa
  • zapoznanie studentów z metodami hermetyzacji danych, funkcji i klas
  • ukształtowanie wśród studentów umiejętności projektowania programów obiektowych
  • zapoznanie studentów z metodami implementacji programów zorientowanych obiektowo: dziedziczenie, polimorfizm
  • ukształtowanie umiejętności projektowania programów z zastosowaniem wzorców projektowych

Wymagania wstępne

Algorytmy i struktury danych, Podstawy programowania.

Zakres tematyczny

Wstęp do programowania obiektowego. Pojęcie abstrakcyjnego typu danych. Definicja klas. Enkapsulacja - deklaracja i definicja metod składowych klas. Przekazywanie parametrów do funkcji składowych: przez wartość i przez referencję.

Składowe prywatne i publiczne klasy. Przeciążenie funkcji. Konstruktory: konstruktor domniemany, konstruktor kopiujący.

Lista inicjalizacyjna konstruktora. Konstruktory syntezowane. Destruktory. Przeciążenie operatorów. Funkcje zaprzyjaźnione. Funkcje typu inline. Konwersje zdefiniowane przez użytkownika: funkcja konwertująca, konstruktor konwertujący.

Dziedziczenie. Zasady dziedziczenia. Składowe typu protected. Dziedziczenie wielokrotne i wielobazowe. Problem nazw zmiennych w dziedziczeniu wielobazowym.

Polimorfizm. Funkcje wirtualne. Funkcje czysto wirtualne. Wczesne i późne wiązanie funkcji. Koszty czasowe i pamięciowe związane ze stosowaniem polimorfizmu.

Klasy abstrakcyjne. Definiowanie i przykłady zastosowań klas abstrakcyjnych w programach zorientowanych obiektowo. Destruktory wirtualne.

Szablony funkcji. Definicja funkcji szablonowych.Funkcje specjalizowane. Etapy dopasowania do funkcji. Szablony klas. Definicja szablonów klas. Szablony

klas, a makrodefinicje. Składniki statyczne w szablonie klas. Dziedziczenie szablonów klas. Przykłady zastosowań szablonów klas. Klasy specjalizowane. Obsługa wyjątków.

Stosowanie wzorców z biblioteki STL - wzorce pojemnikowe, iteratory, pojemniki kojarzące (mapy, zbiory, itp.)

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu w formie pisemnej

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów

Literatura podstawowa

1. Eckel B.: Thinking in C++, Hellion, Warszawa, 2002.

2. Kerighan B., Ritchie D.: Programowanie w języku C, WNT, Warszawa, 2000.

3. Kisilewicz J.: Język. w środowisku Borland C++. Wydanie IV, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003.

4. Stroustrup B.: C++ Język programowania, WNT, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Lippman S.B.: Model w C++, WNT, Warszawa, 1996.

2. Shalloway A., Trott J.R.: Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce obiektowe II, Helion, Warszawa, 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 23:10)