SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Czajkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z zasadami pisania programów na platformie Java,
- ukształtowanie umiejętności tworzenia samodzielnych i sieciowych aplikacji w języku Java.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Programowanie obiektowe

Zakres tematyczny

 • Platforma Javy, edycja standardowa (Java SE)
 • Zarządzanie pamięcią
 • Konwencja nazewnictwa
 • Składnia języka
 • Typy pierwotne
 • Typy referencyjne
 • Programowanie zorientowane obiektowo w Javie (dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja)
 • Wyrażenia i bloki instrukcji
 • Obsługa wyjątków
 • Obsługa operacji wejścia i wyjścia
 • Współbieżność
 • Interfejs użytkownika w Javie
 • Wyrażenia Lambda
 • programowanie aplikacji sieciowych (gniazda, architektura klient-serwer, protokoły TCP i UDP)
 • połączenia do baz danych poprzez JDBC

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Metody weryfikacji - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdzian praktyczny.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1) D. Flanagan, B. Evans,  Java w pigułce. Wydanie VI, Helion, 2015

2) Eckel B.: Thinking in Java, Helion, Warszawa, 2002.

3) Horstmann C.S., Cornell G.: Core Java 2. Techniki zaawansowane, Wydanie drugie. Helion, Gliwice, 2005.

Literatura uzupełniająca

1) Lis. M.: Praktyczny kurs Java, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2004.

2) McGovern M.: Java Web Services Architecture, Morgan-Kaufman, 200

3) Warburton R., Java 8 Lambdas, O'Reilly, 2014

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Andrzej Czajkowski (ostatnia modyfikacja: 04-05-2019 20:35)