SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-OSPS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z zasadami organizacji systemów pomiarowych i pomiarowo – sterujących,

- zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i właściwościami elementów systemów pomiarowych,

-ukształtowanie umiejętności w zakresie projektowania oprogramowania komunikacyjnego i wizualizacyjnego dla systemów pomiarowych i pomiarowo – sterujących.


 

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Technika eksperymentu I i II, Sieci komputerowe I i II, Aplikacje internetowe


 

Zakres tematyczny

Oprogramowanie systemów pomiarowych - wprowadzenie. Klasyfikacja systemów pomiarowych. Struktura i organizacja systemu pomiarowego. Algorytm działania systemu. . Interfejsy systemów pomiarowych: Definicja interfejsu, klasyfikacja interfejsów, interfejsy stosowane w systemach pomiarowych. Interfejsy szeregowe: RS-232, RS-422, RS-485, oprogramowanie interfejsów szeregowych asynchronicznych. Interfejs równoległy IEEE 488: zasadnicze cechy standardu, magistrala interfejsu, raportowanie stanu urządzenia. Standard IEEE 488.2, oprogramowanie kontrolera IEEE 488.2. Systemy akwizycji sygnałów. Klasyfikacja i podstawowe bloki funkcjonalne systemów akwizycji sygnałów. Oprogramowanie systemów akwizycji z wykorzystaniem zintegrowanych środowisk programistycznych. Standard SCPI. Model przyrządu w standardzie SCPI, struktura rozkazów, system wyzwalania i system statusu SCPI. Charakterystyka rozkazów przykładowych przyrządów pomiarowych. Projektowanie oprogramowania  systemów pomiarowych z wykorzystaniem środowisk  LabWindows/CVI i LabVIEW,  Biblioteka I/O VISA. Wirtualne przyrządy pomiarowe. Definicja, struktura i podstawowe cechy przyrządów wirtualnych. Oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych. Przykłady przyrządów wirtualnych. Programowalne sterowniki automatyki PAC. Technologie internetowe w systemach pomiarowo - sterujących. Standard LXI. Przemysłowy Internet Rzeczy w systemach pomiarowo - sterujących. Interfejs IO-Link.  Uruchomianie systemów pomiarowo - sterujących. 


 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%
 

Literatura podstawowa

 1. Winiecki W.: Organizacja komputerowych systemów pomiarowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1997.
 2. Mielczarek W.: Urządzenia pomiarowe i systemy kompatybilne ze standardem SCPI, Helion, Gliwice, 1999.
 3. Winiecki W., Nowak J., Stanik S.: Graficzne zintegrowane środowiska programowe do projektowania komputerowych systemów pomiarowo - kontrolnych, Mikom, Warszawa, 2001.
 4. Nawrocki W. : Komputerowe Systemy pomiarowe. WKiŁ, Warszawa, 2002.
 5. Rak R.,J.: Wirtualny przyrząd pomiarowy - realne narzędzie współczesnej metrologii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
 6. awrocki W.: Rozproszone systemy pomiarowe, WKŁ, Warszawa, 2006.
 7. Pietrusiewicz K., Dworak P.: Programowalne sterowniki automatyki PAC. Nakom, Poznań, 2007
 8. Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2013
   

Literatura uzupełniająca

1.      Lesiak P., Świsulski D.: Komputerowa Technika Pomiarowa w przykładach, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa, 2002.


 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Furmankiewicz (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 21:19)