SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technika przetwarzania sygnałów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technika przetwarzania sygnałów
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-TPS
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów ze sposobami przetwarzania sygnałów analogowych,

- ukształtowanie zrozumienia zasad działania układów stosowanych do przetwarzania sygnałów,

- ukształtowanie umiejętności w zakresie wykonywania prostych eksperymentów pomiarowych na sygnałach i blokach funkcjonalnych toru przetwarzania sygnałów.


 

Wymagania wstępne

Technika eksperymentu I i II,

Układy i systemy mikroprocesorowe.


 

Zakres tematyczny

Sygnały, przetwarzanie, przetworniki, tor przetwarzania sygnałów. Podstawowe określenia i definicje. Klasyfikacja sygnałów. Klasyfikacja przetworników. Struktury przetworników. Opis sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości. Podstawowe parametry sygnałów deterministycznych. Opis sygnałów stochastycznych. Rozwinięcie sygnału okresowego w szereg Fouriera. Widmo sygnałów okresowych i nieokresowych. Właściwości statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych. Parametry statyczne. Metody opisu właściwości statycznych i dynamicznych przetworników: transmitancja, charakterystyki czasowe i częstotliwościowe. Właściwości dynamiczne przetworników idealnych i rzeczywistych. Przetwarzanie wstępne sygnałów. Wzmacnianie i filtracja. Wzmacniacze operacyjne w układach wstępnego przetwarzania sygnałów. Filtry analogowe. Modele matematyczne analogowych filtrów biernych i aktywnych. Charakterystyka procesu przetwarzania analogowo-cyfrowego. Próbkowanie. Zagadnienie doboru częstotliwości próbkowania. Kwantowanie. Kodowanie. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Charakterystyka podstawowych rodzajów przetworników A/C i C/A. Parametry przetworników A/C i C/A. Wybrane przykłady zastosowań przetworników A/C i C/A. Podstawowe operacje cyfrowego przetwarzania sygnałów. Linearyzacja i korekcja charakterystyk statycznych przetworników. Dyskretne przekształcenie Fouriera (DFT) i jego podstawowe własności. Zastosowanie DFT do analizy widmowej sygnałów. Filtracja cyfrowa. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR). Filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (IIR). Czujniki i współpracujące z nimi układy kondycjonowania sygnałów. Czujniki do pomiaru temperatury. Czujniki tensometryczne. Czujniki do pomiaru przesunięć liniowych i kątowych. Układy akwizycji danych pomiarowych. 


 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%


 

Literatura podstawowa

1.      Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa, 2003.

2.      Kulka Z. i inni: Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WNT, Warszawa, 1987.

3.      Zieliński T., P. Cyfrowe przetwarzania sygnałów. Od teorii do zastosowań., WKŁ, Warszawa, 2007

4.      Sydenham P. H. (red.): Podręcznik metrologii, tom I, WKiŁ, Warszawa, 1988.

5.      Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa, 2003.

6.      Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 2001.

7.      Tumański S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007.

8.      Suchocki K.: Sensory i przetworniki pomiarowe. Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016.


 

Literatura uzupełniająca

1.      Zakrzewski J. Czujniki i przetworniki pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004.


 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Leszek Furmankiewicz (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 21:28)