SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie aplikacji biznesowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie aplikacji biznesowych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PAB
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jacek Bieganowski
  • dr inż. Michał Doligalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie   studentów   z   podstawowymi   zagadnieniami   modelowania   procesów biznesowych  i  projektowania aplikacji biznesowych w różnych popularnych technologiach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aplikacje korzystające z baz danych. Ukształtowanie  zrozumienia  konieczności  dostosowania  technik  modelowania do danego problemu. Ukształtowanie umiejętności stosowania środowisk i języków do projektowania i realizacji aplikacji biznesowych.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, bazy danych

Zakres tematyczny

Aplikacja biznesowa: charakterystyka, specyfika, klasyfikacja, modelowanie. Aplikacje w architekturze dwu- oraz trójwarstwowej. Aplikacje internetowe (działające w przeglądarkach internetowych). Podstawy działania serwerów WWW oraz protokołu HTTP/HTTPS. Dostęp do baz danych z poziomu aplikacji internetowych. Aplikacje rozproszone. Konfiguracji różnych środowisk informatycznych dla aplikacji biznesowych. Charakterystyka wybranych narzędzi, środowisk i standardów informatycznych: PHP, XML, XSLT, JS, CSS, AJAX, .NET, JAVA. Charakterystyka wybranych systemów (web frameworks) wspierających wytwarzanie złożonych systemów działających w sieci internet, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji bazodanowych. Podstawy analityki biznesowej i systemów analitycznych. Klasyczne modelowanie/projektowanie struktur bazodanowych oraz modelowanie/projektowanie na potrzeby analityki biznesowej (struktury dla hurtowni danych). Projektowanie interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych. Monitorowanie działania aplikacji internetowych.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub ustnego.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze sprawozdań oraz sprawdzianów.

Projekt – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich projektów przewidzianych do realizacji w ramach zajęć projektowych.

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt: 30%

Literatura podstawowa

  1. Beynon-Davies P. Inżynieria Systemów Informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004
  2. Graham I., O'Callaghan A., Wills A. Metody obiektowe w teorii i praktyce, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004
  3. Bowman, J.S., Emerson S.L., Darnovsky M.: Podręcznik języka SQL, WNT, 2001.
  4. Date, C. J., Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, 2000.
  5. Elmasri, R., Navathe S.B.: Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005.
  6. Ullman, J.D., Widom, J., Podstawowy wykład z systemów baz danych, Warszawa, WNT,  2001.

Literatura uzupełniająca

https://www.w3schools.com/php/
https://www.w3schools.com/js/default.asp
https://www.w3schools.com/css/default.asp
https://www.w3schools.com/html/default.asp
https://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp
https://www.w3schools.com/jquery/default.asp
https://www.java.com/pl/
https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Michał Doligalski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 23:40)