SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie systemów informatycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów informatycznych
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Tomasz Gratkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie studenta z technikami modelowania systemów informacyjnych. 
 • Zapoznanie studenta ze sposobami dokumentacji systemów informatycznych. 
 • Ukształtowanie  umiejętności  w  zakresie  zbierania  wymagań  oraz  tworzenia  specyfikacji funkcjonalnej systemów informatycznych. 

Wymagania wstępne

Programowanie obiektowe, 
Inżynieria oprogramowania.

Zakres tematyczny

Podstawowe funkcje systemu informatycznego.   
Metodyki  projektowania  systemu  informatycznego  (fazy  cyklu  życia  systemu:  analiza wymagań,  projektowanie,  implementacja,  testowanie,  instalacja,  eksploatacja,  wycofanie). Klasyfikacja metodyk projektowania systemów informatycznych.   
Modele cyklu życia systemu informatycznego. 
Rodzaje  dokumentacji  systemu  informatycznego  (Ogólna  -  powstaje  na  etapie  analizy, Techniczna  -  powstaje  na  etapie  projektowania  i  implementacji,  Użytkowa  -  instrukcja obsługi systemu). 

Modelowanie w języku BPMN.
Modelowanie w języku UML. 
Zautomatyzowane metody wytwarzania oprogramowania w oparciu o język UML. 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny, wykład problemowy 
laboratorium:  burza  mózgów,  konsultacje,  praca  w  grupach,  zajęcia  praktyczne,  metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego lub testu. 
Laboratorium  -  warunkiem  zaliczenia  jest  uzyskanie  pozytywnych  ocen  ze  wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. 
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% 

Literatura podstawowa

 1. Śmiałek M.: Zrozumieć UML 2.0. Metody modelowania obiektowego, Wydawnictwo, Helion, 2005   
 2. Bereza-Jarociński B., Szomański B.: Inżynieria oprogramowania. Jak zapewnić jakość tworzonym aplikacjom, Wydawnictwo, Helion, 2009   
 3. Wrycza  St.:  Analiza  i  projektowanie  systemów  informatycznych  zarządzania.  Metodyki,  techniki, narzędzia, PWN, Warszawa 1999   
 4. Szejko ST.(red.): Metody wytwarzania oprogramowania, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002 
 5. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion, 2006
 6. Stevens P., UML. Inżynieria oprogramowania. Wydanie II, Helion, 2007
 7. Drejewicz S., Zrozumieć BPMN Modelowanie procesów biznesowych, Onepress, 2017

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Gratkowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 10:51)