SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie i aplikacje mobilne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie i aplikacje mobilne
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-TiAM
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jacek Tkacz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

 • zapoznanie studentów z technikami projektowania i implementacji aplikacji mobilnych,
 • zapoznanie studentów z technologiami mobilnymi wiodących firm na rynku.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Bazy danych.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do projektowania aplikacji mobilnych. Konfiguracja środowiska programistycznego. Wykorzystanie emulatorów urządzeń mobilnych.

Interfejs użytkownika. Projektowanie oraz implementacja GUI aplikacji mobilnych.

Grafika i animacje.

Dostęp do danych. Bazy danych dla technologii mobilnych. Dostęp oraz synchronizacja z zewnętrznymi źródłami danych.

Wymiana informacji między aplikacją mobilną a otoczeniem zewnętrznym. Usługi sieciowe. Sposoby komunikacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. XML i JSON jako uniwersalne formaty wymiany danych.

Korzystanie z zasobów sprzętowych urządzenia mobilnego. Dostęp do sensorów i aparatu fotograficznego.

Systemy nawigacji satelitarnej. Komunikacja z modułem GPS.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

Projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez prowadzącego zajęcia na początku semestru.

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%
 

 

Literatura podstawowa

 1. T. Imieliński. Mobile Computing. KLUWER, 1996.
 2. J. Januszewski. System GPS i inne systemy satelitarne w nawigacji morskiej. WSM, 2004.
 3. S. Shekhar, S. Chwala, Spatial database A TOUR. Prentice Hall, 1983.
 4. M. Clark. Wireless Access Networks. Wiley, 2002.
 5. W.Hołubowicz, P. Płóciennik. GSM cyfrowy system telefonii komórkowej. EFP, 1995.
 6. W.Hołubowicz, P. Płóciennik. Systemy łączności bezprzewodowej. PDN, 1997.
 7. E.Smitkowska , „IT w kieszeni - rynek urządzeń mobilnych”, Software Developer’s, 2005.
 8. K. Nakamura, „The Global Positioning System FAQ” http://www.gpsy.com/gpsinfo/gps-faq.txt.
 9. C. Collins, M. Galpin, M. Kaeppler: Android w praktyce. Helion 2012.
 10. S. Hashimi, S. Komatineni, D. MacLean: Android 3. Tworzenie aplikacji. Helion 2012.
 11. N. Lecrenski, K. Watson, R. Fonseca-Ensor:Beginning Windows® Phone 7 Application Development. 2011
 12. H. Lee, E. Chuvyrov: Windows Phone 7. Tworzenie efektownych aplikacji. Helion 2011

Literatura uzupełniająca

 1. M.Zawadzki. „Bluetooth kontra IrDA”, http://www.pckuritr.pl/archiwum/art0.asp?ID=206
 2. MICROSOFT MSDN http://msdn.microsoft.com/pl-pl/default.aspx
 3. G. Baddeley, „NMEA sentence information” http://home.mira.net/~gnb/gps/nmea.html

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 15-05-2019 12:11)