SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna
Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie wybranych zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej. Zapoznanie z rolą komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz elementami pracy w grupie. Przedstawienie wybranych elementów z zakresu autoprezentacji, prezentacji poglądów, wystąpień publicznych oraz kontaktów branżowych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Komunikacja. Komunikacja werbalna, niewerbalna, pisemna. Bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania. Warunki skutecznej komunikacji, błędy w komunikowaniu się z klientem lub kontrahentem. Autoprezentacja – zasady skutecznej autoprezentacji, autoprezentacja w miejscu pracy. Praktyczne zastosowanie zachowań asertywnych. Efektywne i nieefektywne wzorce zachowań.

Zespół. Zespoły w środowisku pracy. Role zespołowe. Etapy rozwoju zespołu. Komunikacja w zespole. Problemy zespołu.

 

Metody kształcenia

wykład problemowy, dyskusja, studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen/zaliczeń ze wszystkich form sprawdzających.

 

Literatura podstawowa

 1. Balbin R. M.: Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2003.
 2. Puszcz H., Dąbrowski Ł., Zaborek M.:Zespoły po polsku. Jak firmy działające na polskim rynku podnoszą swoją efektywność dzięki pracy zespołowej, Onepress Helion, 2010.
 3. Kohn S. E.,  Oconnell V. D.: 6 nawyków wydajnego zespołu, Onepress Helion, Gliwice, 2012.
 4. Edelman R. J.: Konflikty w pracy, GWP, Gdańsk, 2005.
 5. Fisher R., Ury W.: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa, 1992.
 6. Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk, 2003.
 7. Campbell G.M. (przeł. Alicja Zydorowicz): Jak przygotować profesjonalną prezentację, Wolters Kluwer Polska, Kraków, 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Mielcarek K., Pławiak-Mowna A., Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT - rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 2013, 59(11),1231-1234.
 2. Chomiak-Orsa I., Kołtonowska A.: Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT - biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego. Business Informatics / Informatyka Ekonomiczna. 2016;2(40):9-24.
 3. Chomiak-Orsa I, Kołtonowska A. Metody i narzędzia rozwiązywania problemów komunikacji w relacji IT-biznes w projektach informatycznych. Business Informatics / Informatyka Ekonomiczna. 2016;3(41):28-40.
 4. Wietecha M.: Model kompetencji miękkich programisty w kontekście wymagań stawianych pracownikom technicznym sektora informatycznego. Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization & Management / Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Seria Organizacji i Zarządzanie. 2018;(117):699-714.
 5. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K.: Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 6. Pajęcki M., Nowoczesna prezentacja multimedialna jako składowa sukcesu prelegenta-wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Łódzka, 2016, 64, nr 1208, s. 33--42

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 11:09)