SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych
Kod przedmiotu 15.0-WI-INFP-RPDiTU
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Irmina Kotlarska
  • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student umie opracować tekst pracy dyplomowej pod względem edytorskim i językowym: zna strukturę pracy dyplomowej, podstawowe zasady poprawności językowej, stosowania przypisów w tekście naukowym, opisu elementów graficznych w pracy (tabele, wykresy, rysunki), doskonali umiejętności technicznego opracowania tekstu przy użyciu narzędzi komputerowych. Student umie rozpoznać typowe teksty użytkowe (np. CV, list motywacyjny, podanie w języku polskim i angielskim) i tworzyć własne na ich wzór.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podstawowe cechy stylów: naukowego i urzędowego. Struktura tekstu naukowego. Edytorski kształt pracy dyplomowej. Układ graficzny strony i całości pracy. Bibliografia, przypisy, podpisy, indeksy. Poprawność językowa w pracy dyplomowej.  Zasady tworzenia i redagowania wybranych tekstów użytkowych. Wybrane wzory anglojęzycznych tekstów użytkowych.

Metody kształcenia

ćwiczenia z tekstem, dyskusja, elementy wykładu konwersatoryjnego, wypowiedź ustna (odpowiedź, referat).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach, przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo z zakresu bieżącej problematyki, pozytywne zaliczenie prac pisemnych zleconych przez prowadzącego wykład. 

Składowe oceny końcowej = wykład: 100%

 

Literatura podstawowa

1.       Borawski S., Furdal A., Wybór tekstów do historii języka polskiego, Warszawa 2003.

2.       Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.

3.       Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.

4.       Wolańska E., Wolański A., Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2009.

5.       Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2002.

6.       Malinowska E., O poprawności tekstów urzędowych, „Poradnik Językowy”, z. 8-9, 1989.

Literatura uzupełniająca

Wybrane słowniki języka polskiego.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Irmina Kotlarska (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 12:39)