SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa
Kod przedmiotu 06.0-WI-INFP-PZ
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. UZ
  • dr inż. Iwona Grobelna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 160 10,67 160 10,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zawodowych praktyk studenckich jest konfrontacja teoretycznej wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych objętych planem studiów z rzeczywistymi wymogami stawianymi przez pracodawców oferujących stanowiska pracy związane z obszarem zastosowań Informatyki.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

W ramach praktyki studenci praktycznie realizują zadania i projekty w firmach i przedsiębiorstwach, które oferują stanowiska pracy związane z obszarem zastosowań Informatyki.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne organizowane i zlecane do wykonania przez firmy zewnętrzne przyjmujące praktykantów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki jest przedstawienie przez niego prawidłowo wypełnionego i poświadczonego przez zakład pracy Dziennika Praktyk (stosowne dokumenty dostępne na stronie Wydziału, https://wiea.uz.zgora.pl/index.php/studenci/praktyki-zawodowe).

W Dzienniku student zobowiązany jest zamieścić szczegółowe sprawozdanie z odbytej praktyki dokumentujące wszystkie ważniejsze czynności i wykonywane prace. Opiekun praktyki może zweryfikować sprawozdanie pod kątem zgodności wykonywanej pracy przez studenta z kierunkiem studiów.

Dziekan Wydziału może zaliczyć studentowi jako obowiązkową praktykę:

  • wykonywaną przez niego pracę zarobkową, w tym także za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymogi praktyki, w szczególności, jeżeli jest ona zgodna z kierunkiem studiów studenta,
  • wyjazd zagraniczny zorganizowany przez Wydział.

Literatura podstawowa

Materiały informacyjne związane z organizacją praktyk zawodowych zamieszczone na stronie Wydziału, https://wiea.uz.zgora.pl/index.php/studenci/praktyki-zawodowe

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Iwona Grobelna (ostatnia modyfikacja: 18-04-2019 22:09)