SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie urządzeń mikroinformatycznych Altium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie urządzeń mikroinformatycznych Altium
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PUMA
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Piotr Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami związanymi z projektowaniem urządzeń mikroinformatycznych. 

Wymagania wstępne

Układy cyfrowe. 

Zakres tematyczny

Projektowanie obwodów elektronicznych: schematy ideowe, listy połączeń, hierarchia.

Symulacja prostych obwodów elektronicznych.

Tworzenie komponentów. Biblioteki komponentów.

Technologie obwodów drukowanych.

Projektowanie obwodów drukowanych: druk jedno i wielowarstwowy, zasady projektowania, wymagania i ograniczenia projektowe, routing, autoruting, wizualizacja 3D.

Dokumentacja projektowa. Generowanie plików produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Projekt: zadanie projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% +  projekt: 30%

Literatura podstawowa

1.      Kisiel R., Podstawy technologii dla elektroników, BTC, 2005, ISBN: 83-60233-09-8

2.      Rymarski Z, Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000

Literatura uzupełniająca

1. AN3962 Rev. 2.0, 8/2010, Freescale Semiconductor Application Note, http://www.freescale.com/files/analog/doc/app_note/AN3962.pdf

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Mróz (ostatnia modyfikacja: 15-04-2019 20:15)