SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja przemysłowych systemów informatycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja przemysłowych systemów informatycznych
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-IPSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Robert Szulim
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zasadami oraz opanowanie przez studentów umiejętności tworzenia i uruchamiania aplikacji programowych wykorzystujących interfejsy szeregowe i sieciowe, najczęściej używane sieciowe protokoły komunikacyjne, systemy baz danych oraz wybrane elementy technologii internetowych w zadaniach integracji przemysłowych systemów informatycznych.

Wymagania wstępne

Języki programowania I i II, bazy danych, sieci komputerowe

Zakres tematyczny

Podstawowe zadania integracji przemysłowych systemów informatycznych. Języki programowania i narzędzia projektanta. Platforma Microsoft .NET. Podstawy programowania w języku C#.

Wykorzystanie wbudowanych i mobilnych systemów operacyjnych w zadaniach integracji przemysłowych systemów informatycznych. System operacyjny Windows CE, podstawowe informacje o budowie systemu oraz uruchamianie aplikacji informatycznych dla platformy .NET Compact Framework.

Wykorzystanie szeregowych interfejsów komunikacyjnych. Zasady budowy oprogramowania wykorzystującego interfejsy szeregowe. Problemy nawiązywania i utrzymania komunikacji, blokowanie w oczekiwaniu na dane i obsługa błędów.

Wykorzystanie protokołu TCPIP do komunikacji w środowisku sieciowym. Modele komunikacyjne ISO OSI i TCPIP i ich praktyczne znaczenie w zadaniach komunikacji w sieci komputerowej. Wykorzystanie protokołów TCP i UDP w zadaniach integracji przemysłowych systemów informatycznych, nawiązywanie i utrzymanie połączenia, wysyłanie i odbieranie danych oraz problematyka zapewnienia niezawodności komunikacji. 

Wykorzystanie systemów baz danych w przemysłowych systemach informatycznych. Systemy baz danych dedykowane do zastosowań przemysłowych i wbudowanych. Zaawansowane mechanizmy współczesnych systemów baz danych. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych w chmurze.

Wybrane technologie internetowe w zadaniach integracji przemysłowych systemów informatycznych. Protokoły i usługi World Wide Web, FTP i E-mail. Wykorzystanie usług internetowych w przemysłowych systemach informatycznych. Budowa dynamicznych stron WWW prezentujących stan pracy urządzeń i umożliwiających zarządzanie ich pracą. Podstawy technologii ASP.NET.

Podstawy przetwarzania współbieżnego. Wątki programowe, tworzenie i zatrzymywanie wątków, współdzielenie zasobów między wątkami, podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów współdzielonych. Zastosowanie przetwarzania współbieżnego w zadaniach komunikacji oraz interfejsach użytkownika.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja

laboratorium: praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze..

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium


Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1.      Griffiths I., Adams M., Liberty J., C#. Programowanie. Wydanie VI, Helion 2012

2.      Matulewski J., Borycki D., Warczak M., Kraus G., Pakulski M., Visual Studio 2010 dla programistów C#, Helion 2011

3.      Majdzik P., Programowanie współbieżne : systemy czasu rzeczywistego, Helion 2012

Literatura uzupełniająca

1.      Ullman J. D., Widom J., Podstawowy wykład z baz danych, WNT, Warszawa 2001.

2.      Coburg R, SQL dla każdego, Helion , 2001.

3.      Danowski B., Abc Tworzenia Stron WWW, Helion, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Robert Szulim (ostatnia modyfikacja: 16-04-2019 12:42)