SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technika eksperymentu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technika eksperymentu
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFP-TechnEksper
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 - zapoznanie studentów z etapami planowania i prowadzenia eksperymentów

 - ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie prowadzenia eksperymentów oraz opracowywania i dokumentowania wyników eksperymentów

- zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i przyrządami pomiarowymi

- ukształtowanie wśród studentów umiejętności w zakresie wykonywania prostych zadań pomiarowych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Informacja i jej pozyskiwanie oraz przetwarzanie. Informacja jako podstawowy czynnik rozwoju cywilizacyjnego współczesnego społeczeństwa, społeczeństwo informacyjne. Eksperyment jako podstawowy sposób pozyskiwania informacji o obiekcie, zjawisku lub procesie. .

Elementy teorii eksperymentu. Planowanie eksperymentu. Ogólne zasady i procedury prowadzenia eksperymentu. Znaczenie modelowania matematycznego w technice eksperymentu. Pomiar jako podstawowy element techniki

Analiza i opracowanie wyników eksperymentu. Dokumentowanie wyników eksperymentu.

Podstawy planowania instrumentalnej realizacji eksperymentu. Wpływ charakteru obiektu badań i założonego celu eksperymentu na wybór metody i procedury pomiarowej oraz przyrządów i układów pomiarowych.

Podstawowe metody i przyrządy pomiarowe. Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych. Wybrane analogowe przyrządy elektroniczne.

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów pomiarowych. Próbkowanie, kwantowanie i kodowanie. Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe. Cyfrowe przyrządy pomiarowe.

Ogólna charakterystyka komputerowych systemów pomiarowych.

 

 

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny

laboratorium: praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium prowadzonego w formie pisemnej.

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

  1. Chwaleba A, Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2009
  2. Jaworski J., Morawski R., Olędzki J.: Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu, WNT,Warszawa, 1992
  3. Skubis T.: Podstawy metrologicznej interpretacji wyników pomiarów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
  4. Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Warszawa, 2007

 

Literatura uzupełniająca

1.      Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, WKiŁ, Warszawa, 2016.

2.      Tietze U., Schenk Ch.: Układy półprzewodnikowe, WNT, Warszawa, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (ostatnia modyfikacja: 17-04-2019 17:23)