SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do sieci komputerowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do sieci komputerowych
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-WprdoSieciKomp
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Zapoznanie studentów z technologiami, usługami i protokołami stosowanymi w sieciach komputerowych.
- Zapoznanie  studentów  oraz  ukształtowanie  ich  umiejętności  w  zakresie  konfiguracji, zarządzania oraz diagnozowania urządzeń sieciowych.
- Ukształtowanie  umiejętności  studentów  w  zakresie  zarządzania  przestrzenią  adresową oraz podstawową konfiguracją routingu statycznego i dynamicznego.

Wymagania wstępne

Architektura komputerów

Zakres tematyczny

Wprowadzenie   do   sieci   komputerowych:   Klasyfikacja   sieci   komputerowych.   Modele odniesienia  ISO/OSI  i  TCP/IP. Warstwa  fizyczna:  Typy  mediów:  skrętka,  światłowód  i medium   bezprzewodowe.   Metody   sygnalizacji   i   kodowania.   Topologie   fizyczne   sieci. Domeny kolizyjne. Urządzenia sieciowe warstwy fizycznej: wtórniki i koncentratory. Warstwa łączenia danych: Topologie logiczne. Segmentacja sieci LAN. Urządzenia sieciowe warstwy łączenia danych: karty sieciowe, mosty i przełączniki. Technologie  Ethernet:  Fast  Ethernet, Gigabit  Ethernet  i  10  Gigabit  Ethernet.  Podstawy  konfiguracji  przełączników.  Warstwa sieciowa: Adresacja logiczna ze szczególnym uwzględnieniem IPv4. Protokoły routowania i routingu. Zarządzanie adresami IP. Podział na podsieci ze stałą maską. Wprowadzenie do IPv6. Funkcje routerów w sieciach LAN i WAN. Warstwa transportowa:  Funkcje protokołów TCP i UDP. Warstwy sesji,  prezentacji  i  aplikacji:  funkcje  warstw  i  protokołów.  Wprowadzenie  do  routerów: budowa, funkcjonowanie, interfejs użytkownika i  podstawy  konfiguracji.  Podstawy  routingu statycznego i dynamicznego. Zarządzanie i diagnostyka urządzeń sieciowych

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.
Metody weryfikacji
- wykład: test z progami punktowymi
Składowe oceny końcowej = wykład: 100%

Literatura podstawowa

1) Adam Józefiok: W drodze do CCNA. Część I, Helion, Gliwice, 2011
2) Adam Józefiok: W drodze do CCNA. Część II, Helion, Gliwice, 2011
3) Materiały kursu cisco CCNA R&A semester 1 i 2
4) Graziani Rick, Johnson Allan: Akademia sieci Cisco CCNA Exploration Semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu, Helion, Gliwice, 2013

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 22:16)