SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt grupowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt grupowy
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ProjGrup-PSI
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie studentom problematyki podejmowania i pełnienia ról w projekcie, wykorzystanie technologii IT oraz realizacja zadań zespołowych.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Realizacja zadań w zespołach. Tematyka realizowanych projektów jest wypracowywana i (ew.) współrealizowana przez przedsiębiorców z branży IT z regionu, bądź inne firmy, w zakresie szeroko pojętej informatyki. W ramach realizacji projektów studenci poznają i stosują aspekty następujących zagadnień:

 • role uczestników projektu,
 • harmonogramowanie i rozliczanie zadań,
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów,
 • ocena i weryfikacja postępów realizacji zadania,
 • realizacja projektu informatycznego przy współudziale partnerów z branży IT,
 • weryfikacja wyników, analiza błędów, dyskusja metod naprawczych.

Metody kształcenia

burza mózgów, konsultacje, praca w grupach, zajęcia praktyczne, metoda przypadków, metoda projektu, współpraca i konsultacje z przedstawicielem/przedstawicielami firmy zewnętrznej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form sprawdzających.

Literatura podstawowa

 1. Górski J.: Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, Warszawa, 2000.
 2. Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 3. IEEE standards, The Standards Development Lifecycle – https://standards.ieee.org/develop/
 4. Kerznel H.: Zarządzanie projektami. Studium przepadków, Helion, Gliwice, 2005.
 5. Martin R. C.: Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty, Gliwice 2010.
 6. Wiegers K.E., Beatty J.: Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III,Gliwice 2014.
 7. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, HELION, Gliwice, 2005.
 8. Wybrane standardy ISO – International Standard Organization –  http://www.iso.org/iso/home.html
 9. Materiały przekazane przez partnerów współrealizujących projekty.
 10. Literatura dotycząca wybranych technologii/metodyk wykorzystywanych w projekcie.

Literatura uzupełniająca

 1. Ackerman F., Buchwald L., Lewski F.: Software inspections: an effective verification process, IEEE Software, 1989, s.31-36.
 2. Black R.: Managing the Testing Process: Practical Tools and Techniques for Managing Hardware and Software Testing, Wiley 2009.
 3. Cockburn A.: Crystal Clear: A Human - Powered Methodology for Small Teams, Addison-Wesley, 2004.
 4. Czarnacka-Chrobot B.: Z najnowszych „Kronik Chaosu” Standish Group, czyli czy uczymy się na błędach? w Grabara J., Nowak J. (red) Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Warszawa, WNT, 2004, s. 209-238.
 5. Dokumentacja techniczna SUBVERSION; http://subversion.apache.org
 6. Jayaswal BK., Patron PC., Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzędzia projektowania, Helion, Gliwice, 2008.
 7. Koszlajda A.: Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Helion, Gliwice, 2010.
 8. Meyer B., Nawrocki J., Walter B. (Eds.): Balancing Agility and Formalism in Software Engineering. Lecture Notes in Computer Science 5082, 2007, Springer.
 9. Miłosz M. (red.): Przedsięwzięcia wdrożeniowe  – od teorii do praktyki, Warszawa, MIKOM, 2003.
 10. Shore J., Warden S.: Agile Development. Filozofia programowania zwinnego, Gliwice, Helion, 2008.
 11. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania. Helion, Gliwice, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna, prof. Uczelni (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 11:56)