SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy ekonomii środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii środowiska
Kod przedmiotu 07.2-WZ-EkoP-PEŚ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej: istoty wzajemnych relacji gospodarka – środowisko, kosztów i korzyści zewnętrznych funkcjonowania człowieka w ekosystemie oraz antropogenicznych aspektów działalności człowieka. Ponadto nabycie przez studenta umiejętności formułowania założeń zrównoważonego rozwoju i wykorzystywania ich w praktyce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład:Zasoby naturalne w teorii ekonomii. Ekonomia środowiska - istota,rozwój. Ograniczoność i wybór w gospodarowaniu zasobami środowiska.Środowiskowe efekty zewnętrzne. Przyczyny nadmiernej eksploatacji środowiska. Strategie internalizacji efektów zewnętrznych. Wycena dóbr środowiskowych. Polityka ekologiczna - zasady i instrumenty.  Rozwój zrównoważony jako wyznacznik działalności gospodarczej w XXI wieku. 

Ćwiczenia: Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska. Zanieczyszczenie środowiska jako rodzaj niekorzyści zewnętrznych. Ochrona środowiska a niedoskonałości rynku. Instrumentów ochrony środowiska. Metody wyceny środowiska. Paradygmat rozwoju zrównoważonego w teorii ekonomii. Operacjonalizacja koncepcji sustainable development na poziomie mikroekonomicznym.  

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia wykładu. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60 % poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym (K_W13).

Aby zaliczyć ćwiczenia student zobowiązany jest: zaliczyć na ocenę pozytywną test lub kolokwium złożone z pytań otwartych (zaliczenie przysługuje studentowi, który udzieli nie mniej niż 55% poprawnych odpowiedzi) (K_W13), przygotować prezentację multimedialną i wygłosić referat dotyczący różnych aspektów ekonomii środowiska i zrównoważonego rozwoju (oceniona zostanie treść, prezentacja oraz wystąpienie) (K_U02, K_U07, K_W13), uczestniczyć w dyskusjach podczas ćwiczeń (K_K02, K_K03).

Ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne

Literatura podstawowa

1. Borys T. (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003. 2. Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002. 3. Kramer M., Urbaniec M., Kryński A., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom 1-3, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004. 4. Michałowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. Cedewu, Warszawa 2007. 5. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2010. 6. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca

1. Poskrobko B., Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju, wyd. WSE, Białystok 2011. 2. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012. 3. Akty prawne, czasopisma: Sozologia, Problemy Ocen Środowiskowych, Ochrona Środowiska, Prawo i środowisko, Odpady i środowisko, Ekonomia i środowisko, Aura, Środowisko, Ekofinanse, Ekopartner, Przegląd komunalny, Recykling, Opakowania

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Monika Michalska (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 18:26)