SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Finanse publiczne i rynki finansowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe
Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-FPRF
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu przedmiotu, zachęcenie ich do pogłębiania zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych zmian zachodzących w finansach publicznych i rynkach finansowych. Ponadto celem prowadzącego jest wykształcenie u studentów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Pojęcie nauki o finansach publicznych oraz zakres przedmiotowy. Podstawowe segmenty rynku finansowego. Finanse publiczne a prywatne. Funkcje finansów publicznych. Budżet państwa - pojęcie, cechy, funkcje. Zasady budżetowe. Planowanie, uchwalanie, wykonywanie i kontrola budżetu państwa. Dochody i wydatki budżetowe. Deficyt budżetowy i dług publiczny. Podatki i opłaty publiczne jako podstawowe źródło dochodów budżetowych. Rola rynku finansowego w gospodarce.

Ćwiczenia:Kategorie potrzeb zbiorowych, ekonomiczne i społeczne kryterium wyodrębniania dóbr publicznych, dobro społeczne.Przyczyny i skutki decentralizacji finansów publicznych. Podatki i opłaty publiczne. Rynek pieniężny i kapitałowy - instrumenty, cechy, rodzaje, funkcje.


 

Metody kształcenia

W ramach wykładu: wykład konwencjonalny z elementami konwersatorium, zaś w ramach ćwiczeń: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego składającego się ok. 20 pytań testowych obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie. Egzamin zostaje zaliczony gdy student uzyska minimum 55 proc. wszystkich punktów (K_W01, K_W02).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu wyboru i uzupełnień. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 55 proc. wymaganych punktów (K_W01, K_W02, K_U01, K_U03). Ponadto na zajęciach studenci będą mieli możliwość swobodnej wypowiedzi na temat aktualnie omawiany na zajęciach, co pozwoli dostrzec i ocenić wiedzę, zainteresowanie omawianą problematyką, progres w swobodnym wypowiadaniu się  w kwestiach dotyczących finansów publicznych i rynków finansowych (K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_K01).

Oceną z przedmiotu będzie średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z wykładu i ćwiczeń przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.


 

Literatura podstawowa

  1. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008.
  2. Wernik A., Finanse publiczne. Cele, struktura, uwarunkowania, PWE, Warszawa 2011.
  3. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012.
  4. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
  5. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
  2. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 23:11)