SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Matematyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Matematyka
Kod przedmiotu 11.1-WZ-EkoP-M
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Witold Jarczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po ukończeniu kursu matematyki student powinien być przygotowany do praktycznego jej stosowania w badaniu zjawisk i procesów ekonomicznych. Celem każdego studiującego powinno być opanowanie zalecanego podręcznika J. Banasia.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakres tematyczny

Wykład i ćwiczenia:

1. Język matematyki, elementy logiki matematycznej, zbiory, iloczyn kartezjański, relacje, funkcje. Podstawowe własności funkcji, funkcje elementarne, wartość bezwzględna.

2. Przestrzeń R^n, macierze, typy macierzy, działania na macierzach, wyznaczniki.

3. Układy równań i nierówności liniowych i ich rozwiązywanie.

4. Ciągi liczbowe i ich granice, granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej.

5. Elementy matematyki finansowej –procent prosty i składany, efektywna stopa procentowa, dyskontowanie, oprocentowanie ciągłe, wewnętrzna stopa zwrotu.

6. Pochodna funkcji jednej zmiennej, różniczka, związek pochodnej z przyrostami.

7. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

8. Elementarne zastosowania pochodnych w ekonomii, wielkości krańcowe, elastyczność, stopa wzrostu; Całki oznaczone i nieoznaczone i ich zastosowania.

9.Funkcje wielu zmiennych, przykłady zastosowań w ekonomii, pochodne cząstkowe.

10. Ekstrema funkcji wielu zmiennych, ekstrema warunkowe.

11. Równania różniczkowe i różnicowe i ich zastosowania w ekonomii.

W ramach prowadzonych wykładów studenci zapoznają się z teorią, a na ćwiczeniach będą rozwiązywać zadania dotyczące poszczególnych tematów wykładów.

Metody kształcenia

Tradycyjny wykład.

Ćwiczenia audytoryjne, w ramach których studenci rozwiązują zadania.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń: złożenie projektu pozytywnie zaopiniowanego przez prowadzącego zajęcia, wysoka frekwencja na zajęciach.

Zaliczenie wykładu: zaliczenie ćwiczeń, wysoka frekwencja na wykładzie, zdanie pisemnego testu egzaminacyjnego.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1. Banaś J., Podstawy matematyki dla ekonomistów, WNT, Warszawa 2005.

2. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

3. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami, PWN, Warszawa 2000.

4. Bażańska T., Nykowska M., Zbiór zadań z matematyki dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, Warszawa 1997.

5. Krysicki, W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, t. 1,2, PWN, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

1. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Modele i metody, cz. 1,2, PWN, Warszawa 1996.

2. Chiang A. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.

3. Stankiewicz W., Zadania z matematyki cz. A/B dla wyższych uczelni, Warszawa 2000.

4. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 21:28)