SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundusze strukturalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundusze strukturalne
Kod przedmiotu 14.6-WZ-EkoP-FS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z głównymi kierunkami ewolucji procesu integracyjnego w Unii Europejskiej oraz stanem i perspektywami integracji. Przedstawienie Funduszy UE oraz ich wykorzystanie.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu integracji europejskiej i polityki regionalnej.

Zakres tematyczny

 1. Historia i ewolucja UE,
 2. Geneza i ewolucja europejskiej polityki regionalnej,
 3. Fundusze unijne – wprowadzenie,
 4. System finansowy Unii Europejskiej i jego główne elementy
 5. Fundusze w Polsce w latach 2007-20013,
 6. Polityka regionalna oraz polityka przemian strukturalnych UE,
 7. Programy operacyjne,
 8. 16 regionalnych programów operacyjnych – przedstawienie i porównanie ze względu na województwa,
 9. Wykorzystanie Funduszy Europejskich w Polsce
 10. Nowa perspektywa finansowa dla Polski w latach 2014-2020 oraz 2021-2027,
 11. Polityka strukturalna jako czynnik wyrównywania dysproporcji rozwojowych,
 12. Rola polityki strukturalnej w społeczno - gospodarczym rozwoju Polski,

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt będzie polegał na analizie wybranego projektu unijnego – student pozyska o nim informacje oficjalne a następnie zweryfikuje je w praktyce i przedstawi na zajęciach wnioski z realizowanego (lub planowanego) projektu oraz zaproponuje własne rozwiązania związane z wybranym projektem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład będzie zweryfikowany pracą pisemną, w której student będzie oceniany wg założonych wcześniej efektów kształcenia.

Weryfikacja projektu nastąpi pod kątem przeprowadzonej przez studenta analizy wybranego projektu unijnego oraz własnych rozwiązań z nim związanych. 

Literatura podstawowa

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

T. Kierzkowski, A. Jankowska, R. Knopik, Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, C.H. Beck Warszawa 2009.

J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak, Fundusze UE 2007-2013 – cele-działania-środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2008.

J. Ładysz, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski Województwa

Lubuskiego, Zielona Góra 2010.

M. Trocki, B. Grucza, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2008.

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Edward Jakubowski (ostatnia modyfikacja: 01-05-2019 12:59)