SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu tematycznego przedmiotu, zachęcenie ich do pogłębiania zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych wydarzeń z zakresu ekonomii sektora publicznego. Dodatkowo celem jest kształtowanie u studentów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Rola państwa w gospodarce. Analiza sektora publicznego. Ekonomiczne funkcje państwa. Rodzaje działalności państwa. Efektywność i zawodność rynku. Teoria opodatkowania. Podatki a efektywność. Opodatkowanie optymalne

Ćwiczenia: Dobra publiczne, dobra społeczne i dobra prywatne pochodzące ze źródeł publicznych. Wybór publiczny. Efekty zewnętrzne. Produkcja publiczna oraz biurokracja. Analiza polityki wydatków publicznych. E-government. Zakres i rola ekonomii społecznej w gospodarce.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: wykład konwencjonalny z elementami konwersatorium, zaś w ramach ćwiczeń: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się testu wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Student uzyskuje zaliczenie gdy otrzyma wymagane minimum punktów, tj. 55 procent (K_W01, K_W02, K_W03).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu wielokrotnego wyboru i uzupełnień. Test składać się będzie z 15-20 pytań, a wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01). Kolejnym kryterium branym pod uwagę przy zaliczeniu ćwiczeń jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji na jeden z tematów objętych programem. Prezentacja będzie oceniana pod względem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia oraz aktualności wykorzystanych informacji (K_W01, K_W02,K_W03, K_U01, K_U02, K_K02). Ważnym elementem wpływającym na zaliczenie przedmiotu będzie aktywność studenta i uczestniczenie w dyskusji na ćwiczeniach (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K02).

Ocena z ćwiczeń będzie składała się w 60 proc. z oceny kolokwium, 35 proc. proc. z oceny prezentacji oraz 5 proc. z aktywności studenta na zajęciach. Oceną z przedmiotu będzie średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

  1. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2012.
  2. Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, między upadkiem a rozwojem, CeDeWu, Warszawa 2005.
  3. Owsiak S. Finanse publiczne, Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008.
  4. Hillman A, Public Finance and Public Policy, Cambridge University Press, 2009.
  5. Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  6. Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wyd. Olympus, Warszawa 2004.
  2. Frąckiewicz-Wronka A. (red.) Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Wyd. AE w Katowiacach, Katowice 2010.
  3. Hausner J. (red.), Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 22:12)