SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Infrastrukturalne podstawy wzrostu gospodarczego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Infrastrukturalne podstawy wzrostu gospodarczego
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-IPWG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu tematycznego przedmiotu, zachęcenie ich do pogłębiania zdobytej wiedzy w szczególności w oparciu o obserwację aktualnych wydarzeń z zakresu problematyki wpływu infrastruktury na poziom wzrostu gospodarczego. Dodatkowo celem jest kształtowanie u studentów umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyczny sposób.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Pojęcie i istota wzrostu gospodarczego. Wpływ infrastruktury na rozmiary wzrostu gospodarczego. Wahania aktywności gospodarczej. Modele wzrostu gospodarczego. Miary wzrostu i rozwoju gospodarczego.

Ćwiczenia: Czynniki wzrostu i rozwoju. Bariery wzrostu i rozwoju. Strategie rozwoju. Wzrost a rozwój gospodarczy. Koszty wzrostu gospodarczego. Granice wzrostu gospodarczego.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: wykład konwencjonalny z elementami konwersatorium, zaś w ramach ćwiczeń: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się testu wyboru obejmującego zagadnienia omawiane na wykładzie. Student uzyskuje zaliczenie gdy otrzyma wymagane minimum punktów, tj. 55 procent (K_W01, K_W02, K_W03).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu wielokrotnego wyboru i uzupełnień. Test składać się będzie z 15-20 pytań, a wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. pozytywnych odpowiedzi (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01). Kolejnym kryterium branym pod uwagę przy zaliczeniu ćwiczeń jest przygotowanie i przedstawienie prezentacji na jeden z tematów objętych programem. Prezentacja będzie oceniana pod względem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia oraz aktualności wykorzystanych informacji (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K02). Ważnym elementem wpływającym na zaliczenie przedmiotu będzie aktywność studenta i uczestniczenie w dyskusji na ćwiczeniach (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_K02). Ocena z ćwiczeń będzie składała się w 60 proc. z oceny kolokwium i 35 proc. z oceny prezentacji oraz 5 proc. z aktywności na zajęciach. Oceną z przedmiotu będzie średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z wykładu i ćwiczeń przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

  1. Bednarczyk J., Bukowski S., Kapuścińska Przybylska W. Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa 2008.
  2. Misala J. (red.), Teoria i polityka wzrostu gospodarczego. Osiągnięcia i doświadczenia, CeDeWu, Warszawa 2010.
  3. Lucas R. E. Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, CH Beck, 2010.
  4. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo A E w Poznaniu, Poznań 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. Skawińska E., Sobiech K., Nawrot K. Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2011.
  2. Bednarczyk J., Bukowski S., Kapuścińska Przybylska W., Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa 2008.
  3. Piasecki R.(red.) Ekonomia rozwoju, Warszawa 2011.
  4. Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie – przemiany – rozwój., red. Rucińska D., PWE, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 22:14)