SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza danych
Kod przedmiotu 11.3-WZ-EkoP-AD
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Relich, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej problematyki analizy danych w przedsiębiorstwie oraz nabycie umiejętności wykorzystania standardowego oprogramowania do analizy danych, z uwzględnieniem pozyskania danych z systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Obszary analizy danych w przedsiębiorstwie. Metody i modele analizy danych. Wielowymiarowa analiza danych pozyskanych z systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Problematyka jakości pozyskanych informacji. Analiza danych w obszarze zarządzania relacjami z klientami (ang. Customer Relationship Management, CRM). Analiza danych w zintegrowanych systemach informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

Laboratorium: Wykorzystanie standardowego oprogramowania do analizy danych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa (np. sprzedaży, zakupów, gospodarki magazynowej, cyklu życia produktu). Interpretacja i prezentacja wyników analizy danych. Wielowymiarowa analiza danych z wykorzystaniem narzędzi opartych na technologii OLAP.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz (prezentacja oprogramowania).

Ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje problematykę analizy danych z uwzględnieniem wykorzystania archiwum danych pozyskanego z systemu informatycznego przedsiębiorstwa, a także nowe trendy w wykorzystaniu narzędzi informatycznych do analizy danych (K_W09, K_K01). Zaliczenie jest w formie pisemnej i obejmuje 10 pytań wielokrotnego wyboru. Zasady ustalania oceny są następujące: 0-5 pkt. „ndst”, 5,5-6 pkt. „dst”, 6,5-7 pkt. „dst+”, 7,5-8 pkt. „db”, 8,5-9 pkt. „db+”, 9,5-10 pkt. „bdb”.

Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych obejmuje zagadnienia właściwego doboru danych do analizy z bazy danych przykładowego przedsiębiorstwa (K_U02), a także poprawnego wykorzystania metod i modeli (K_W09) oraz doboru odpowiedniego narzędzia informatycznego do wyznaczenia analiz ekonomicznych i ich interpretacji (K_U03). W ramach zajęć laboratoryjnych studenci rozwiązują zadania oraz realizują poszczególne etapy projektu z wykorzystaniem standardowego oprogramowania do analizy danych. Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych uzależniona jest od:

-          kolokwium (30% oceny końcowej),

-          projektu (50% oceny końcowej),

-          aktywnego udziału w zajęciach (10% oceny końcowej) oraz systematycznej pracy studenta podczas całego semestru (10% oceny końcowej).

Zakres punktowy dla oceny z zajęć laboratoryjnych jest taki sam jak przy zaliczeniu wykładu.

Na ocenę końcową przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Deszczyński B., CRM - strategia, system, zarządzanie zmianą. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
  2. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie: metody i ich zastosowanie. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
  3. Paleczek W., Metody analizy danych (na przykładach). Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
  4. Provost F., Analiza danych w biznesie. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Literatura uzupełniająca

  1. Hydzik P., Sobolewski M., Komputerowa analiza danych społeczno-gospodarczych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
  2. Ostasiewicz W., (Red.), Statystyczne metody analizy danych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  3. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2005.
  4. Witkowski T., Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem. WNT, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 17:49)