SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka społeczna
Kod przedmiotu 14.0-WZ-EkoP-PS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wyrwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami formułowania oraz realizowania polityki społecznej w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty z zakresu: mikroekonomii, podstaw makroekonomii, finansów publicznych.

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Wprowadzenie do problematyki polityki społecznej. Koncepcja państwa opiekuńczego. Międzynarodowe i europejskie standardy w zakresie zabezpieczenia społecznego. Nowe instytucje polityki społecznej. Rozwój społeczny – poziom i jakość życia – metody badania i mierzenia. Ubóstwo i metody jego przezwyciężania. Konsekwencje ekonomiczne i społeczne starzenia się społeczeństwa.

Treści ćwiczeń: Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej. Modele polityki społecznej. Podmioty polityki społecznej. Podstawy systemu zabezpieczenia społecznego. System ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej w Polsce. Współczesne kwestie społeczne.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, problemowy

Ćwiczenia: warsztaty grupowe, dyskusja grupowa, burza mózgów, metoda przypadków, technika SWOT

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu (50%).

Wykład: egzamin

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin odbędzie się w formie pisemnej w jednym terminie dla wszystkich studentów. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest rozwiązanie otwartego testu, sprawdzającego efekty kształcenia w zakresie wiedzy, z wynikiem co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi. Kryterium ocen: bardzo dobry (91 – 100%), dobry plus (81 – 90%), dobry (71 – 80%), dostateczny plus (61 – 70%), dostateczny (51 – 60%). W celu uzyskania oceny pozytywnej należy opanować treść wykładanego materiału oraz zapoznać się z literaturą obowiązkową. Egzamin obejmował będzie treści omawiane na wykładzie.

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną

Podstawowym warunkiem jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w ćwiczeniach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: pozytywna ocena z kolokwium (60%), aktywność na zajęciach (20%), przedstawienie prezentacji przygotowanej indywidualnie lub w grupie (20%). Kolokwium, oceniające efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności odbędzie się w formie testu składającego się z pytań zamkniętych i otwartych. Całkowita ilość punktów możliwa do uzyskania z testu wynosi 100. Suma punktów uzyskanych z testu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (91 – 100 pkt.), dobry plus (81 – 90 pkt.), dobry (71 – 80 pkt.), dostateczny plus (61 – 70 pkt.), dostateczny (51 – 60 pkt.). W czasie semestru niezbędne będzie napisanie referatu, na temat wybrany samodzielnie, lecz skonsultowany z prowadzącym.

W trakcie semestru studenci mogą uzyskiwać dodatkowe punkty za aktywność. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką przedmiotu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach.

Literatura podstawowa

 1. Orczyk J., Polityka społeczna: uwarunkowania i cele, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2012.
 2. Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2012.
 3. Hil M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010.
 4. Lavalette M., Pratt A. (red.), Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010.
 5. Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 6. Rosami D., Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, PWE, Warszawa, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Pach J., Murzyn D. (red.), Ekonomia społeczna. Między rynkiem, państwem a obywatelem, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2018.
 2. Brzuska E., Kukulak-Dolata I., Nyk M. (red.), Ekonomia społeczna. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2017.
 3. Przywojska J. (red.), Samorządowa polityka społeczna. Wyzwania i działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 4. Balcerzak-Paradowska B. (red.), Praca i polityka społeczna współczesne tendencje i wyzwania, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2013.
 5. Rączaszek A. (red.), Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój, Wydawnictwo AE, Katowice 2008.
 6. Gazon J., Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, PWN, Warszawa, 2008.
 7. Księżopolski M., Modele polityki społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
 8. Postuła M., Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym, PWN, Warszawa 2019.
 9. Majer R., Polityka samorządowa wobec starości. Strategie i podmioty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wyrwa (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 22:35)