SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badania rynkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badania rynkowe
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-BR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariola Michałowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaprezentowanie wiedzy z zakresu badań rynku oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z tym obszarem. Kształtowanie umiejętności: posługiwania się terminologią stosowaną w badaniach rynku, planowania i organizowania badań rynku, gromadzenia wtórnych i pierwotnych źródeł informacji na potrzeby badań rynku, analizy zjawisk rynkowych w czasie, zbierania danych, oceny wyników badań oraz prezentacji danych empirycznych. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Przedmiot, cele i procedura badań rynku. Planowanie i organizowanie badań rynku. Wtórne i pierwotne źródła informacji na potrzeby badań rynku. Analiza zjawisk rynkowych w czasie. Metody zbierania danych. Klasyfikacja i zasady budowy instrumentów pomiarowych. Metody oceny wyników badań. Metody prezentacji danych empirycznych. Metody analizy udziałów rynkowych i grup strategicznych. Badania związane z produktem. Badanie cen. Badanie systemu dystrybucji. Badanie skuteczności systemu komunikacji. Badania satysfakcji i lojalności klientów.

Projekt: Obszary badań rynkowych. Diagnoza sytuacji rynkowej podmiotu. Selekcja metod badawczych pod kątem ich przydatności do rozwiązania konkretnego problemu badawczego i zweryfikowania hipotez badawczych. Opracowanie koncepcji badań rynkowych. Skonstruowanie instrumentu pomiarowego. Przeprowadzenie badań rynku. Analiza pozyskanego materiału empirycznego. Prezentacja i ocena wyników badań rynku.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i problemowy, pokaz.

Projekt: dyskusje grupowe, burza mózgów, prace indywidualne, prace grupowe, metoda projektu, studia przypadków, klasyczna metoda problemowa, praca z literaturą przedmiotu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie pisemne, które będzie obejmować materiał z wykładów (K_W01; K_W09). Zaliczenie będzie w formie testu zawierającego pytania otwarte lub/i zamknięte. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z zaliczenia. Termin zaliczenia: zgodnie z harmonogramem studiów na przedostatnich zajęciach.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Projekt: na ocenę składać się będą oceny z: projektu (KW_01; KW_09; K_K02; K_K08; KU_01; KU_06) oraz zadań do samodzielnego i grupowego rozwiązania (K_K02; K_K08).

Termin zaliczenia projektu: zgodnie z harmonogramem studiów w semestrze na przedostatnich zajęciach. Warunkiem otrzymania zaliczenia projektu jest uzyskanie min. 51%.

Oceny (punktacja):

51%- 60% - dostateczny (3.0)

61%-70% - dostateczny plus (3.5)

71%-80% - dobry (4.0)

81%-85% - dobry plus (4.5)

86%-100% - bardzo bobry (5.0)

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (50%) i zaliczenia (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z projektu i zaliczenia.

Literatura podstawowa

  1. Kędzior Z. (red.), Badania rynku-metody zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
  2. Kauf S., Tłuczak A., Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Difin, Warszawa 2015.
  3. Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  4. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Pfaff D., Badania rynku: jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2010.
  2. Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Excel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  3. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariola Michałowska (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 21:08)