SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy controllingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy controllingu
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP-PC
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maciej Kozaryn
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z koncepcją i instrumentarium controllingu w przedsiębiorstwie, rozumianego przede wszystkim jako całościowe planowanie i sterowanie działalnością przedsiębiorstwa z punktu widzenia zapewnienia rentowności. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem przykładowych metod controllingu.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z rachunkowości.

Zakres tematyczny

Wykład: Pojęcia i koncepcja realizacji controllingu w przedsiębiorstwie. Funkcje, rodzaje, cele i zadania controllingu. Rachunkowość jako baza controllingu. Controlling a kontrola. Rola controllera. Instrumentarium controllingu. Wspomagane komputerowo planowanie działalności przedsiębiorstwa z analizą odchyleń danych rzeczywistych od planowanych.

Laboratorium: Pojęcia i koncepcja realizacji controllingu w przedsiębiorstwie. Rachunkowość jako baza controllingu. Instrumentarium controllingu. Wspomagane komputerowo planowanie działalności przedsiębiorstwa z analizą odchyleń danych rzeczywistych od planowanych.

Metody kształcenia

Wykład: Metoda podająca (wykład konwencjonalny, prezentacja).

Laboratorium: Rozwiązywanie zadań z analizą przykładów. Metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu obejmuje koncepcję, funkcje, rodzaje, cele i zadania controllingu, rolę controllera oraz cechy metod i narzędzi controllingu w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem wspomagania komputerowego controllingu. Zaliczenie wykładu przeprowadzane jest w formie pisemnej. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie końcowej: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

Zaliczenie laboratorium uzależnione jest od wyników pisemnego kolokwium obejmującego rozwiązywanie przykładowych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem narzędzi controllingu (80%), systematycznej pracy (10%) i aktywnego udziału w zajęciach (10%).

Zasady ustalania oceny końcowej z laboratorium: bardzo dobry (91%-100% punktów możliwych do zdobycia), dobry plus (81%- 90%), dobry (71%-80%), dostateczny plus (61%-70%), dostateczny (51% – 60%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Kluge P.D. (red.), Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011
 2. Kluge P.D. et al.,  Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zielona Góra 2001
 3. Kluge P.D., Kużdowicz P. , Orzeszko P., Controlling wspomogany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP, Zielona Góra 2005
 4. Nowak E. (red.): Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, OddK, Gdańsk 2003
 5. Nowak E. (red.): Podstawy controllingu, wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Hoitsch, H.J., Lingnau V., Kosten- und Erlösrechnung – Eine controllingorientierte Einführung, Springer 2007.
 2. Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H, Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP,  PWN, Warszawa, 2012.
 3. Kulinska-Sadlocha E., Controlling w banku, PWN, Warszawa 2003.
 4. Leszczyński Z., Wnuk T., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 5. Nahotko S., Podstawy controllingu finansowego, OPO, Bydgoszcz 2000.
 6. Reichmann T., Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, Vahlen München 2001.
 7. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 2003.
 8. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie., Placet, Warszawa 2003.
 9. Vollmuth H.J., Controlling. Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa, 1995.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kozaryn (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 21:07)