SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologiczna ocena wyrobów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologiczna ocena wyrobów
Kod przedmiotu 07.2-WZ-EkoP-EOW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z techniką LCA wspomaganą programami komputerowymi umożliwiającą ekologiczną ocenę wyrobów w pełnym cyklu ich istnienia. Ponadto ukształtowanie umiejętności poruszania się w środowisku programu SimaPro i opisu oraz graficznej prezentacji uzyskanych wyników oraz ich implementacji w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. Istotnym jest ukształtowanie umiejętności identyfikacji poszczególnych faz życia wyrobów, oceny wpływu na środowisko, zgodnie z metodologią zdefiniowaną w normach ISO 14040x. Nabycie przez studenta umiejętności pracy zespołowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady: Koncepcja rozwoju zrównoważonego a wzrost gospodarczy - gospodarka i konsumpcja zrównoważona. Zintegrowana Polityka Produktowa, jej zasady i efektywność wdrażania – myślenie w kategoriach cyklu życia. Odpowiedzialność producenta za wyrób – bezpieczeństwo produktów dla środowiska i konsumenta a niedoskonałość rynku. Standardy znakowania ekologicznego wyrobów (znaki ekologiczne, deklaracje środowiskowe). Zastosowanie bilansu ekologicznego i oceny cyklu życia (LCA). LCA jako narzędzia Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP) i GOZ. Wspomaganie komputerowe (SimaPro, Umberto i inne) w ocenie cyklu życia wyrobów i optymalizacji jego procesu produkcji.

Laboratorium: Metodologia LCA zdefiniowana w normach ISO 14040x; nabycie praktycznych umiejętności poruszania się w środowisku programu SimaPro - realizacja zadań projektowych z wykorzystaniem programu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Laboratorium komputerowe: zajęcia realizowane są na bazie programu SimaPro, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin; Ćwiczenia: zaliczenie z oceną.

Studenci zobowiązani są do zdania egzaminu z wykładu. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena z laboratorium (K_W01, K_W06, K_U02, K_U07). Egzamin ma postać pisemną, uzyskanie pozytywnej oceny wymaga udzielenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na otwarte pytania problemowe. Drugi termin egzaminu odbywa się w formie ustnej (K_W06, K_K06, K_K08). Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 14 dni.

Studenci zobowiązani są także do uzyskania zaliczenia na ocenę z laboratorium komputerowego. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zrealizowanie wszystkich zadań projektowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów, których celem jest sprawdzenie teoretycznej wiedzy studenta związanej z wykonywanymi zadaniami projektowymi. Kolokwia realizowane są na zasadzie testu wyboru wielokrotnego. Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60% pytań. Projekty realizowane są w grupach 2-3 osobowych z wykorzystaniem programu SimaPro (K_W01, K_W06, K_U02, K_U07).

Literatura podstawowa

 1. Adamczyk J., Ocena cyklu życia (LCA) jako element innowacyjności w edukacji ekologicznej rynku, [w:] Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, red. D. Fic, Oficyna Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 61-67.
 2. Adamczyk W., Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.
 3. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 4. Fiedor B. (red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Graczyk M., Ocena cyklu życia jako dobra praktyka promowania zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw.[w]: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczuk-Pietraszko, Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok, 2009 - s. 142—159.
 6. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN, Warszawa 2007.
 7. Lelek Ł., Kulczycka J., Lewandowska A., Zarebska J., 2016, Life Cycle Assessment of energy generation in Poland; International Journal of Life Cycle Assessment Vol. 21, Issue 1, pp. 1-14;
 8. Zarębska J., Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
 9. Zarębska J., SimaPro jako uniwersalny program do oceny cyklu życia (LCA), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 4(723), 2010, s. 92, CD-ROM.
 10. Joanna Zarębska, 2019, Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 372 s.;

Literatura uzupełniająca

 1. Graczyk A., Graczyk A.M., Wprowadzanie mechanizmów rynkowych do ochrony środowiska, PWE, Warszawa 2011.
 2. Graczyk M., Bilans ekologiczny jako źródło informacji środowiskowej w przedsiębiorstwie. Ekonomia i Środowisko, nr 1, 2007,s. 53—68.
 3. Graczyk M., Adamczyk J., Life Cycle Assessment as an instrument of integrated product policy (exemplified by building materials). Management, Vol. 10, no 2, 2006, s. 145—154.
 4. Graczyk M., Zarębska J., Analiza komparatywna bilansów ekologicznych dla puszek z białej blachy i z blachy aluminiowej, Recykling nr 11(47), 2004, s. 26.
 5. Kulczycka J., Lelek L., Lewandowska A., Zarębska J., 2015, Life cycle assessment of municipal solid waste management - comparison of results using different LCA models, Polish Journal of Environmental Studies, 24 (1): pp. 125-140;
 6. Lewandowska A., Noskowiak A., Pajchrowski G., Strykowski W., Witczak A., Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA, Wydawnictwo ITD, Poznań 2012.
 7. Zarębska J., Recykling jako źródło surowców, [w:] Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011,
 8. Zarębska J., 2017, Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 7, s. 286-295.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-05-2019 21:11)