SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza koniunktury gospodarczej na rynkach międzynarodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza koniunktury gospodarczej na rynkach międzynarodowych
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-AKGRM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z analizy koniunktury gospodarczej na rynkach międzynarodowych.

Kluczowym celem jest pozyskanie przez studentów umiejętności interpretowania danych związanych z określeniem poziomu ryzyka inwestowania na rynkach zagranicznych,

poprzez elastyczną analizę zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego i wykorzystania tej wiedzy do podejmowania strategicznych decyzji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład:

Analiza otoczenia międzynarodowego. Agencje ratingowe. Kurs walutowy. Wskaźniki makroekonomiczne. Poziom indeksów giełdowych. Wpływ kryzysów finansowych na koniunkturę gospodarczą poszczególnych państw. Cykliczność rozwoju gospodarczego. Teorie endo- i egzogeniczne. Popytowo-podażowa interpretacja wahań koniunktury. Ogólne zależności między fazami cyklu koniunktury a zmianami cen. Globalizacja a koniunktura gospodarcza wybranych regionów. Barometry koniunktury. Zależność między koniunkturą na świecie a koniunkturą w Polsce.

Laboratorium:

Wpływ ratingu na określenie koniunktury gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Czynniki wpływające na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i inwestycji portfelowych. Analiza polityki makroekonomicznej wybranych państw. Mierniki koniunktury gospodarczej. Kryteria doboru wskaźników koniunkturalnych. Wskaźniki proste ilościowe i jakościowe, wskaźniki złożone ilościowe i jakościowe. Wskaźniki wyprzedzające, równoległe i opóźnione. Produkt krajowy brutto jako ogólna miara koniunktury. Barometry koniunktury. Testy koniunktury.Badania nastrojów konsumentów. Koniunktura gospodarcza na wybranych rynkach.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy.

Laboratorium: praca w grupach, burza mózgów, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa. Stworzenie projektu polegającego na oszacowaniu, jak prowadzona polityka gospodarcza może wpływać na osiąganie długookresowego wzrostu gospodarczego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład będzie zweryfikowany zaliczeniem ustnym, składającym się z pięciu pytań (od 50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry plus, powyżej 90% bardzo dobry), w którym student będzie oceniany wg założonych wcześniej efektów kształcenia (K_W03, K_U03).

Efekty kształcenia z laboratorium będą weryfikowane poprzez ocenę systematycznej pracy w grupach na treściach zawartych w zakresie tematycznym przedmiotu (K_U01, K_U03). Ocena z tych działań będzie miała 50% wpływu na ocenę zaliczeniową z laboratorium.

Weryfikacja projektu nastąpi pod kątem: jak koniunktura gospodarcza na rynkach międzynarodowych wpływa na osiąganie wzrostu gospodarczego (K_K06, K_K03). Uwaga zostanie zwrócona na rozwiązania własne studenta. Ocena z projektu będzie miała wpływ w 50% na ocenę zaliczeniową z laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Drozdowicz-Bieć M., Cykle i wskaźniki koniunktury, Wyd. Poltext, Warszawa 2012.

2. Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.

3. Lubiński M., Analiza koniunktury i badania rynków, Elipsa, Warszawa 2002.

4. Strony internetowe agencji ratingowych.

Literatura uzupełniająca

1. Badanie koniunktury gospodarczej. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS, Warszawa 2013.

2. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Poznań 1993.

3. Herbst M., Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003.

4. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2011 - 2014, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.

5. Orłowska R., Pangsy-Kania S., Cykle koniunkturalne: teoria, analiza i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 10:06)