SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria gier w ekonomii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria gier w ekonomii
Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-TGE
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową problematyką teorii gier i przykładami jej zastosowań w ekonomii

Wymagania wstępne

Podstawowe kursy matematyki i mikroekonomii

Zakres tematyczny

 1. Wprowadzenie do teorii gier i jej rola w ekonomii i naukach społecznych. Nobliści zajmujący się teorią gier i ich dokonania. Modele matematyczne w teorii gier. Pojęcie strategii i myślenia strategicznego.
 2. Gra o sumie zerowej. Diagram przesunięć. Strategia dominująca. Punkt równowagi. Strategie minimax, maximin. Punkt siodłowy. Strategia czysta a strategia mieszana, strategia wyrównująca. Wypłaty w strategiach mieszanych. Interpretacja graficzna strategii mieszanej.
 3. Motywy postępowania gracza (motyw kooperacyjny, rywalizacyjny i indywidualistyczny).
 4. Niekooperacyjne gry n-osobowe w postaci ekstensywnej i strategicznej. Twierdzenia o punkcie stałym.
 5. Postać normalna (macierzowa) gry. Gry dwuosobowe o sumie zerowej.
 6. Teoria gier a konkurencja. Podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji.
 7. Klasyczne gry w postaci normalnej. Dylemat więźnia, dylemat ochotnika, gry na wyczerpanie.
 8. Drzewka gry, zbiór informacji, metoda przycinania drzewka. Dominacja, strategie mieszane i równowaga Nasha. Optima Pareto. Rozwiązanie paretooptymalne.
 9. Strategie maksyminowe i minimaksowe w grach o sumie zerowej.
 10. Gry kooperacyjne, funkcje charakterystyczne i imputacje. Wartosć Shapleya i indeks siły Shapleya-Shubika. Indeks Banzhafa.
 11. Konflikt interesów. Podział dóbr. Duopol Cournota. Gra Stackelberga.
 12. Gry z naturą.
 13. Ruchy strategiczne Schellinga tj. zobowiązania, obietnice, groźby i możliwości ich wykorzystania do analizy gry
 14. Gry z naturą. Kryterium Walda, Hurwicza, Savage’a, Bayesa.
 15. Zastosowania teorii gier w ekonomii i innych dziedzinach wiedzy.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, case study, rozwiązywanie problemów i zadań przez studentów, rozgrywanie wybranych gier przez studentów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów poprzez rozwiązywanie wybranych zadań, problemów i studiów przypadku.

Sprawdzian pisemny w postaci testu, lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny, krótkie zadania do rozwiązania (na zaliczenie należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście).

Literatura podstawowa

 1. Watson J., Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WN-T, Warszawa 2005.
 2. Drabik E., Zastosowanie teorii gier w ekonomii i zarządzaniu, Wyd. SGGW, Warszawa 2005.

Hillier F. S., Lieberman G. J., Introduction to Operations Research,  McGraw-Hill Publishing Company, New York 1990.

Literatura uzupełniająca

 1. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 1997.
 2. Straffin P.D., Teoria gier, Wyd. SCHOLAR, Warszawa 2001.
 3. Cykl dziesięciu wykładów prof. Marka Szopy z Uniwersytetu Śląskiego nt. teorii gier udostępnionych w Internecie.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 14:12)