SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody sieciowe w zarządzaniu projektami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody sieciowe w zarządzaniu projektami
Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoP-MSZP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi technikami harmonogramowania i planowania sieciowego

w zarządzaniu projektami

Wymagania wstępne

podstawowy kurs matematyki

Zakres tematyczny

1.Wprowadzenie do tematyki przedmiotu ukazujące rolę metod sieciowych w zarządzaniu projektami i możliwości zastosowania.

2. Technika harmonogramów liniowych.

3. Grafy sieciowe. Analiza sieci zależności (CPM, PERT, CPM-COST, PERT-COST).

4. Metoda planowania sieciowego MPM-METRA.

5. Modele sieciowe o stochastycznej strukturze logicznej GERT.

6. Analiza danych liczbowych

7. Zagadnienia optymalizacyjne.

8. Przykłady zastosowania analizy sieciowej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, analiza przykładowych sieci, case study, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Sprawdzanie stopnia przygotowania studentów poprzez rozwiązywanie wybranych zadań, problemów i studiów przypadku.

Sprawdzian pisemny w postaci testu, lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny (na zaliczenie należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście).

Literatura podstawowa

  1. Witkowska D., Metody wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu, Menadżer, Łódź 2010.
  2. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa 2009.
  3. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. Trzaskalik T. (red.), Badania operacyjne w planowaniu projektów, Wyd. AE Katowice, 2009.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 13:58)