SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rachunkowość - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rachunkowość
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoP- R
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Alicja Janusz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat celów, koncepcji i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz poza nim przy uwzględnieniu wymagań komputerowego wspomagania rachunkowości. Nabycie umiejętności ewidencjonowania podstawowych operacji gospodarczych z wykorzystaniem kont księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat) wraz z interpretacją zawartych w nich danych oraz poznanie metod i sposobów rozliczania kosztów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Zakres i zasady rachunkowości; dane w rachunkowości finansowej; majątek i kapitały jednostek gospodarczych; źródła finansowania zasobów majątkowych; inwentaryzacja i wycena składników majątkowych; pojęcie i cechy konta; funkcjonowanie kont bilansowych i kont wynikowych; operacje gospodarcze i ich wpływ na sprawozdanie finansowe; ustalanie wyniku finansowego; dokumentacja zdarzeń gospodarczych; ewidencja operacji; wprowadzenie do rachunku kosztów; ewidencja i rozliczenia kosztów wg rodzajów, miejsc powstawania i nośników kosztów; systemy rachunku kosztów.  Ćwiczenia: Ewidencja operacji gospodarczych - środków pieniężnych, rozrachunków; papierów wartościowych, aktywów trwałych; obrotu materiałowego, towarowego oraz półproduktów i produktów gotowych i usług. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego. Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat. Wprowadzenie do rachunku kosztów; ewidencja i rozliczenia kosztów wg rodzajów, miejsc powstawania i nośników kosztów; systemy rachunku kosztów.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny.

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, case study.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu obejmuje teorię rachunkowości (K_W11) z uwzględnieniem wymagań komputerowego wspomagania rachunkowości (K_K01) i jest przeprowadzany w formie pisemnej, 10 pytań wielokrotnego wyboru (każde po 4 pkt). Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie minimum 20 punktów. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-19 pkt. „ndst”, 20-23 pkt. „dst”, 24-27pkt. „dst+”, 28-31 pkt. „db”, 32-35 pkt. „db+”, pow. 35 pkt. „bdb”. Zaliczenie z ćwiczeń dotyczy praktycznej umiejętność ewidencji operacji gospodarczych oraz sporządzania sprawozdań finansowych (bilansu i rachunku zysków i strat) oraz rozliczania kosztów (K_U05,K_U06) i jest przeprowadzane w formie pisemnej, w postaci sprawdzianu za 30 punktów. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie min 15 punktów. Aktywność na zajęciach premiowana jest dodatkowymi punktami, które doliczane są do sumy punktów uzyskanych ze sprawdzianu. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-14 pkt. „ndst”, 15-18 pkt. „dst”, 19-21 pkt. „dst+”, 22-24 pkt. „db”, 25-27 pkt. „db+”, pow. 28 pkt. „bdb”.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.  

Literatura podstawowa

1. Kluge P.D., Kużdowicz D, Kużdowicz P., Skrypt do przedmiotu Rachunkowość, www.wez.uz.zgora.pl/wydzial/materialy-do-pobrania/viewdownload/3-materialy-na-zajecia/162-wyklad-rach, Uniwersytet Zielonogórski, ZIELONA GÓRA 2013

2. Nowak E., Rachunkowość- kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2008

3. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, DZ.U.1994, nr 121,  poz. 491 z póź. zm.

 

Literatura uzupełniająca

1. Sawicki K., Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 2005

2. Samelak J. (RED.), Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, WYD. AE W POZNANIU, POZNAŃ 2006.

3. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 07:43)