SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomika produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomika produkcji
Kod przedmiotu 06.6-WZ-EkoP- EP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu ekonomiki produkcji i projektowania systemów produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Zaliczone kursy: Podstawy zarządzania

Zakres tematyczny

Wykład: Przedsiębiorstwo – pojęcie, rodzaje, cele. Organizacja procesu produkcyjnego – istota procesu, typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Aktywa trwałe i obrotowe przedsiębiorstwa. Analiza procesu produkcji – izokwanta, koszty produkcji.

Laboratorium: Projektowanie i symulacje procesów produkcyjnych w specjalistycznym oprogramowaniu. Przykłady działalności wybranych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Laboratorium: analiza przypadków oraz projektowanie i symulacje procesów produkcyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Ocena z egzaminu pisemnego zakres wiedzy prezentowanej na wykładzie. Laboratorium: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z projektowaniem i symulacją procesów produkcyjnych oraz prezentacją wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Ocena końcowa: średnia arytmetyczna oceny z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
  2. Gornowicz M., Romaniuk K., Szczubełek G., Ekonomika produkcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013.
  3. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Literatura uzupełniająca

1. Kaczmar I., Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim, PWN, Warszawa 2019.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 19:39)