SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoP-ASP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest pozyskanie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących różnych aspektów analizy strategicznej organizacji. Poznanie i stosowanie metod analizy strategicznej, opracowywania i wdrażania strategii oraz jej implementacji w rozwiązaniu problemów zarządzania.  

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykłady: Wprowadzenie do analizy strategicznej (definicja i pojęcia etapy procesu zarządzania strategicznego). Analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa. Formułowane celów przedsiębiorstwa oraz misji i wizji.  Ocena celów przedsiębiorstwa z punktu widzenia celów i oczekiwań różnych grup interesariuszy. Analiza otoczenia bliskiego i dalszego przedsiębiorstwa. Analiza konkurencji w branży i ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Analiza kluczowych czynników sukcesu. Wykorzystanie składowych kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości. Identyfikacja i analiza grup strategicznych w sektorze. Metoda scenariuszowa. Identyfikacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o analizę SPACE. Analiza składowych modelu biznesu. Charakterystyka procesów podstawowych i pomocniczych. Analiza ogniw w modelu łańcucha wartości. Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników. Budżetowanie w zarządzaniu strategicznym. 

Laboratorium: Istota strategii i analizy strategicznej. Formułowanie celów, misji i wizji przedsiębiorstw. Istota i znaczenie interesariuszy w działalności przedsiębiorstwa. Definiowanie grup interesariuszy i strategii adekwatnej do ich cech. Wykorzystanie metod do analizy potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji (rzutnik, foliogram), prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektów, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną, laboratorium – zaliczenie z oceną.

Zaliczenie laboratorium: warunkiem zaliczenia jest wykazanie się znajomością metod analizy strategicznej. Przedstawienie cząstkowych i końcowego opracowania projektu obejmującego analizę potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz analizy otoczenia bliskiego i dalszego, identyfikacji strategii oraz jej implementacji w rozwiązaniu problemów zarządzania. Uzasadnienie wyboru zastosowanych metod oraz wyników pracy.

Zaliczenie z wykładu: praca pisemna z zagadnień omówionych na wykładzie. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z laboratorium (50%) i wykładu (50%).

Literatura podstawowa

 1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 2. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 3. Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.
 4. Obłój K., Strategia organizacji, w poszukiwaniu stałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 5. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi strategicznej, PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

    

 1. Kaplan R. S., Horton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2007.
 2. Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 3. Łobejko S., Pierścionek Z. (red), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 4. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i zastosowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 5. Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 17:58)