SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie produkcją i usługami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie produkcją i usługami
Kod przedmiotu 04.2-WZ-LogP-ZPiU
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Beata Barnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu zarządzania produkcją i usługami, organizacją przestrzeni produkcyjno-usługowej, współczesnymi metodami zarządzania produkcją oraz zapoznanie z praktycznymi narzędziami stosowanymi w zarządzaniu produkcją i usługami.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykład:

W1: Istota zarządzania produkcją i usługami.

W2, W3: Produkt (wyrób lub usługa) - projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego.

W4, W5, W6: Proces – rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane), normatywy sterowania przepływem produkcji. Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną, analiza przepływu produkcji – metody symulacyjne i analityczne.

W7, W8: Przedsiębiorstwo – lokalizacja, rozmieszczenie obiektów, wybór wyposażenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych.

W9, W10: Planowanie i sterowanie produkcją oraz realizacją usług.

W11, W12: Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowanie.

W13, W14: Współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami.

W15: Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami.

 

Ćwiczenia:

Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji opracowanych przez dwu- trzyosobowe grupy studentów praktycznych przypadków, rozwiązań i zastosowań metod z zakresu:

-          projektowania procesów i systemów produkcyjnych (lokalizacja, rozmieszczenie obiektów, wybór wyposażenia, obsługa eksploatacyjna, projektowanie systemów produkcyjnych),

-          zapewnienia jakości, niezawodności wyrobów realizowanych w procesie technologicznym (wykorzystanie metod QFD, FMEA, itd.),

-          wyznaczania normatywów sterowania przepływem produkcji,

-          zarządzania zdolnościami produkcyjnymi,

-          analizy przepływu produkcji – metody symulacyjne i analityczne,

-          planowania i sterowanie produkcją oraz realizacją usług,

-          zarządzania zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowania.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia w formie analizy przypadków - case study, dyskusja, rozwiązywanie zadań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z zaliczenia pisemnego (egzaminu) obejmującego zakres wiedzy prezentowanej na wykładzie. Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności i kompetencje związane z doborem i przygotowaniem projektu oraz sposobu jego prezentacji, obrony przyjętych rozwiązań i metod, udziału w dyskusji nad innymi prezentacjami oraz kolokwium. Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

Literatura podstawowa

1.     Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, WNT, Warszawa, 1997.

2.     Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A., Zarządzanie produkcją i usługami, PWE, 2014.

3.     Matuszek J., Inżynieria Produkcji. Skrypt Politechnika Łódzka, 2000.

4.     Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i Projektowanie Systemów Produkcyjnych T. 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, 2004.

Literatura uzupełniająca

1.   Jonson R., Chambers S., Harland Ch., Harrison A., Slack N., Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków.

2.   Burchart-Korol D.,Furman J., Zarządzanie produkcją i usługami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

3.   Brzeziński M. (red.), Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa, 2002

4.   Waters D., Zarządzanie operacyjne : towary i usługi Warszawa, PWN, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Barnowska (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 10:59)