SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-MZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
 • dr Anna Niewiadomska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki, jak również o narzędziach analizy ekonomicznej, pozwalającej na analizę zjawisk i procesów w niej zachodzących w skali makroekonomicznej. Dodatkowym celem przedmiotu jest ukształtowanie u studenta umiejętności wskazywania kierunku i konsekwencji związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między zjawiskami gospodarczymi.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Pomiar i podział dochodu narodowego. Przepływy międzygałęziowe w procesie tworzenia i podziału dochodu narodowego. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego w krótkim i długim okresie. Modele wzrostu gospodarczego. Cykl koniunkturalny w gospodarce. Rola państwa w gospodarce rynkowej. Budżet i polityka fiskalna. Efektywność polityki fiskalnej. Podatki i krzywa Laffera. Zatrudnienie i bezrobocie w gospodarce rynkowej. Przepływy na rynku pracy i bezrobocie równowagi. Międzynarodowy podział pracy. Elementy polityki handlowej. Bilans płatniczy i kursy walutowe. Gospodarka światowa. Główne problemy globalne. Makroekonomiczne dysproporcje współczesnej gospodarki światowej. Problemy krajów rozwijających się.

Ćwiczenia: Determinanty dochodu narodowego w krótkim okresie. Składniki globalnego popytu i ich determinanty. Dochód narodowy zapewniający równowagę. Granice wzrostu gospodarczego. Model input-output. Cykl koniunkturalny wg M. Kaleckiego. Pieniądz i polityka pieniężna. Efektywność polityki pieniężnej. Kreacja pieniądza bankowego. Mnożnik kreacji pieniądza. Dwustopniowy system bankowy. Rodzaje wahań gospodarczych. Cechy i teorie cyklu koniunkturalnego.  Związki miedzy inflacją a bezrobociem: poglądy monetarystów, neoklasyków, keynesistów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego. W ramach ćwiczeń klasyczna analiza problemowa zagadnień objętych programem zajęć z wykorzystaniem podstawowych kategorii ekonomicznych. Dyskusja dydaktyczna odwołująca się do wiedzy teoretycznej oraz obserwacji studentów, ucząca wyrażania swojego zdania oraz argumentacji w kwestiach ekonomicznych. Rozwiązywanie praktycznych zadań z makroekonomii.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego testowego wielokrotnego wyboru  obejmujących zagadnienia prezentowane na wykładzie. Ocena pozytywna po uzyskaniu 55 proc. pozytywnych odpowiedzi.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z jednego kolokwium. Kolokwium składa się z trzech pytań otwartych oraz jednego zadania matematycznego. Pytania punktowane w skali od 0 do 1 pkt. co 0,25 pkt. Ocena pozytywna po uzyskaniu minimum 2,25pkt.

Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowej z ćwiczeń jest aktywność na zajęciach zaznaczana przez prowadzącego. Aktywność studenta na co najmniej 60 proc. zajęć przekłada się na podwyższenie o pół oceny końcowej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2010.
 2. Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2012.
 3. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.
 4. Hall R., Taylor J., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007.
 5. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2009.
 6. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Krugman R.P., Wells R., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.
 2. Samuelson P.A., Nordhauss W.D., Ekonomia, tom 1., PWN Warszawa 2004.
 3. Skawińska E., Sobiech K.G., Wstęp do makroekonomii, Wyd. Politechnika Poznańska 2010.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 15-11-2019 19:56)