SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia myśli ekonomicznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia myśli ekonomicznej
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-HME
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Łukasz Augustowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu historia myśli ekonomicznej jest ukazanie rozwoju myśli ekonomicznych od starożytności do czasów dzisiejszych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny wykładu:

1.Narodziny ekonomii. Idea porządku naturalnego. System teoretyczny: A. Smitha, D. Ricardo, J. S. Milla, T Malthusa; Ekonomia marksowska. Marksowska teoria stosunków produkcji i własności; 2.Odrodzenie ekonomii klasycznej. Nurt subiektywno-marginalny; Instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm. T. Veblen i jego następcy; 3. System ekonomiczny J. M. Keynesa. Popytowa teoria dochodu narodowego. 4. Monetaryzm. Nowa szkoła keynesowska.  Szkoła chicagowska: Teoria praw własności. Teoria publicznego wyboru. 5. Ordo liberalizm. Społeczna gospodarka rynkowa. Polska myśl ekonomiczna II Rzeczypospolitej i współczesna. 6. Społeczna Nauka Kościoła. Idea pracy, kapitału i gospodarki rynkowej w Encyklikach.

 

Zakres tematyczny ćwiczeń: Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. Przydzielenie tematów prac. Prezentacja przygotowanego materiału z zadanego tematu wraz z dyskusją  w grupach. Kolokwium sprawdzające

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego.

Ćwiczenia: prezentacja tematów oraz dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Egzamin opisowy (K_W01, K_W02).

Ćwiczenia:

Ocena przygotowania studenta do prezentacji zadanego tematu 5 pkt. Za każdą obecność na zajęciach student otrzymuje 2 punkty, za zadania realizowane w grupach student otrzymuje od 0 do 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów za ćwiczenia wynosi 35 punktów (K_U05; K_U01; K_K02; K_K01).

 

•  ocena „bardzo dobry” - liczba punktów % od 81 -100,

•  ocena „dobry plus” - liczba punktów% od 76-80,

•  ocena „dobry” - liczba punktów% od 68-75,

•  ocena „dostateczny plus” - liczba punktów % od 59-67,

•  ocena „dostateczny” - liczba punktów% od 51-58,

•  ocena „niedostateczny"- liczba punktów% jest mniejsza niż 51.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu i ćwiczeń

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 41 29
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 49 61
Łącznie 90 90
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1.  Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej,  PWE Warszawa 2003 .

2.     Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.

3.     Romanow Z., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, AE, Poznań 1997.

4.     Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

5.     Spychalski G. B., Zarys historii i myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  Blaug M., Teoria ekonomii. Ujecie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.

Uwagi

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 13-11-2019 19:17)