SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Informatyczne systemy wspomagania rachunkowości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Informatyczne systemy wspomagania rachunkowości
Kod przedmiotu 04.3-WZ-EkoPD-ISWR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Alicja Janusz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wymaganiami funkcjonalnymi i formalnoprawnymi systemów informacyjnych, w celu uzyskania przez studentów umiejętności użytkownika systemów informatycznych w rachunkowości.

Wymagania wstępne

 Znajomość zagadnień z zakresu obsługi komputera i podstawowych pojęć i zasad rachunkowości.  

Zakres tematyczny

Wykład:  Miejsce i rola systemu informatycznego rachunkowości jako części składowej systemu informacyjnego jednostki gospodarczej. Uwarunkowania prawne rachunkowości komputerowej. Rodzaje zagrożeń w odniesieniu do systemów informatycznych w rachunkowości. Kryteria doboru programu finansowo-księgowego. Ochrona danych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego. Rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych w jednostkach gospodarczych. Rekomendacje Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dla programów księgowych. Wdrażanie (konfigurowanie) modułów finansowo-księgowych. Charakterystyka wybranych systemów z uwzględnieniem systemu Sage Symfonia. Etapy wprowadzania operacji gospodarczych do ksiąg rachunkowych. Zakładanie bazy w systemie. Polityka rachunkowości podmiotu gospodarczego. Zasady budowy ZPK. Pojęcie dokumentów i dowodów księgowych, ich klasyfikacja oraz wymogi formalne. Księgi rachunkowe prowadzone z wykorzystaniem Sage Symfonia. Procedury i czynności niezbędne do otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania wybranych sprawozdań i raportów.

Laboratoria: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci wykonują zadania praktyczne ugruntowujące i rozszerzające wiedzę przekazywaną podczas wykładów oraz podejmują działania symulujące prowadzenie pełnej księgowości. W tym przede wszystkim: tworzenie bazy danych, modyfikacja planu kont, zakładanie kartotek i słowników, definiowanie rejestrów. Wprowadzanie bilansu otwarcia. Definiowanie dokumentów.  Dekretacja operacji gospodarczych w oparciu o dowody księgowe. Zestawienia i raporty. Operacje zamykające okresy sprawozdawcze. 

Metody kształcenia

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy. 

Laboratorium: praca studenta przy stanowiskach komputerowych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania pod nadzorem prowadzącego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium:   ocena za aktywność na zajęciach oraz za jakość realizowanych zadań (50% udziału w ostatecznej ocenie z laboratorium), ocena z kolokwium (50% udziału w ostatecznej ocenie z laboratorium). 

Egzamin: odbędzie się w formie pisemnej - test wyboru jednokrotnego zawierający 20 pytań. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-10 pkt. "ndst", 11-12 pkt. "dst", 13-14 pkt. "+dst", 15-16 pkt. "db", 17-18 pkt. " +db", 19-20 pkt. "bdb". 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 27
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 50
Łącznie 75 77
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Chomuszko M., Sikorska N,.Kurs księgowości komputerowej: Sage Symfonia 2015, PWN, Warszawa 2015.
  2. Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Komputerowa ewidencja księgowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
  3. Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Rachunkowość komputerowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. 

Literatura uzupełniająca

  1. Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, pod red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, Baza danych: Ibuk.pl.
  2. Schneider K. Zagrożenia w systemie informatycznym rachunkowości, w: Gospodarka elektroniczna wyzwania rozwojowe, Tom I, pod re. J.Buko,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 702, Szczecin 2012.
  3. Kunz B., Tymińska A. System informatyczny rachunkowości i jego rola w świetle ustawy o rachunkowości, „Nauki o Finansach. Financial Sciences”, 2014, Nr 3(20).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 07:41)