SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo gospodarcze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo gospodarcze
Kod przedmiotu 10.0-WZ-EkoPD-PG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Mysiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, oraz zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących prawa kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym, zasad funkcjonowania przedsiębiorców i reglamentacji działalności gospodarczej, zawierania umów w obrocie gospodarczym, oraz omówienie ich rodzajów. Studenci zostaną zapoznani z prawem papierów wartościowych, ich klasyfikacją i zasadami obrotu.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Omówienie pojęcia prawa gospodarczego i handlowego. Prezentacja źródeł prawa regulujących problematykę kontraktów w obrocie krajowym i międzynarodowym, omówienie klauzul umownych oraz nietypowych instrumentów służących zabezpieczaniu interesów stron, przedstawienie zasad wykonywania zobowiązań. Omówienie zasad wykonywania zobowiązań i odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub niewłaściwego ich wykonania, a także sposoby i warunki rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi oraz przed międzynarodowym i krajowym arbitrażem gospodarczym, zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawione zostanie prawo spółek, podział spółek. Prawo upadłościowe i naprawcze. Krajowy Rejestr Sądowy oraz prawo przewozowe. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: wykład oparty o studia literatury przedmiotu oraz studia przypadków

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego składającego się z pięciu pytań otwartych obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie. Otrzymanie pozytywnej oceny wymaga uzyskanie przez studenta co najmniej 60 proc. wymaganej liczby punktów (K_W01, K_W011, K_U07, K_K03, K_K06 ).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 19
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 31
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Banasiński C., Glibowski K., Gronkiewicz-Walz H., Jaroszyński K., Kaszubski R., Wierzbowski M., Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. LexisNexis, Warszawa 2011.
2. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.
3. Koch A., Napierała J. (red.), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, , Difin, Warszawa 2007.
4. Okolski J. (red.), Prawo handlowe, PWN, Warszawa 2008.
5. Szajkowski A. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo spółek osobowych, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu. LexisNexis, Warszawa 2008.
2. Strzyczkowski K., Polskie prawo handlowe. LexisNexis, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 21:20)