SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-P
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia, Ekonomia menedżerska, Ekonomia przedsiębiorstwa, Rachunkowość i doradztwo finansowe
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Roszkowska-Hołysz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Proseminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem proseminarium jest zapoznanie studenta z metodologią pracy magisterskiej, kształtowanie świadomości studentów o odpowiedzialności związanej z prawnymi zasadami korzystania z dostępnych opracowań, literatury i innych źródeł informacji, przypomnienie i rozwinięcie wiedzy nabytej w czasie studiów w trakcie dyskusji na temat problemów prezentowanych na seminarium. Ponadto celem proseminarium jest wskazanie obszarów badawczych, podjęcie decyzji co do wyboru tematu pracy magisterskiej i jej charakteru, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania materiałów i metod służących rozwiązaniu problemu.

Wymagania wstępne

Student ma wiedzę zgodną z programem studiów na kierunku Ekonomia. Umie przygotowywać prezentacje multimedialne. Wykazuje gotowość do rozwoju swojej wiedzy i umiejętności. Jest otwarty na pracę w zespole. Potrafi zbierać i analizować dane jakościowe i ilościowe.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do problematyki pisania pracy magisterskiej. Specyfika przygotowania pracy magisterskiej na kierunku Ekonomia. Stawianie problemu badawczego. Zakres wymagań stawianych pracom dyplomowym. Omówienie zakresu zagadnień mogących być przedmiotem prac dyplomowych. Metodologia pracy badawczej. Omówienie wymagań merytorycznych i formalnych takich jak konstrukcja pracy, terminologia, wymagania językowe, przypisy, bibliografia, źródła internetowe. Źródła wiedzy oraz danych statystycznych. Korzystanie z elektronicznych baz danych. Indywidualne konsultacje dotyczące treści prac dyplomowych. Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu pracy magisterskiej.

Metody kształcenia

Dyskusja, prezentacja multimedialna, praca z materiałem źródłowym, metoda projektu, praca indywidualna ze studentem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena formująca - na podstawie aktywności i udziału w dyskusji podczas prezentacji własnego tematu jak i tematów innych członków grupy seminaryjnej, a także przedstawionej propozycji tematu, problemu badawczego i możliwości rozwiązania problemu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 28
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 72
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

Literatura związana z problematyką projektu badawczego i pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Szczegółowy program proseminarium, wykaz literatury, wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości studentów prowadzący seminarium.

Uwagi

PROGRAM OPRACOWALI: pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania stanowiący minimum kadrowe na kierunku Ekonomia prowadzący badania w obszarze danej specjalności


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 11:00)