SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia matematyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia matematyczna
Kod przedmiotu 11.9-WZ-EkoPD-EM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu tworzenia modeli ekonomicznych. Umiejętność rozpoznawania przyczyn i konsekwencji zjawisk ekonomicznych, analizowania i interpretowania zjawisk gospodarczych. Ponadto kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w procesie rozwiązywania problemów związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk mikro- i makroekonomicznych.

Wymagania wstępne

Matematyka, mikroekonomia, makroekonomia.

Zakres tematyczny

1.     Wprowadzenie do matematycznej teorii popytu. Model ekonomiczny, optymalizacja w wyborze konsumenta, optymalizacja wyboru międzyokresowego konsumenta, funkcja i mnożnik Lagrange’a.

2.     Matematyczna teoria produkcji. Właściwości funkcji produkcji, minimalizacja kosztów przy danej wielkości produkcji.

3.     Decyzje przedsiębiorstwa. Warunki równowagi przedsiębiorstwa, warunki podejmowania decyzji gospodarczych, kryteria oceny wariantów wyboru w warunkach ryzyka i niepewności.

4.     Równowaga cząstkowa i ogólna. Równowaga rynkowa wg Warlasa, Neumanna i neoklasycznej koncepcji równowagi, równowaga ogólna i cząstkowa, skrzynka Edgewortha, model Arrowa - Hurwicza, równowaga w ujęciu dynamicznym.

5.     Równowaga rynkowa i równowaga przedsiębiorstwa – analiza z wykorzystaniem teorii gier. Równowaga Nasha, dylemat więźnia, konkurencja oligopolistyczna.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne z prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, rozwiązywanie zadań, case study, rozwiązywanie problemów i zadań przez studentów, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1.     Aktywność na zajęciach. Ocena stopnia przygotowania studentów poprzez rozwiązywanie wybranych zadań, problemów i studiów przypadku.

2.     Kolokwium i egzamin z zadaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i egzaminu z wykładu (50%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 48 36
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 52 64
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1.     Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L., Pankau E., Zielenkiewicz M., Ekonomia matematyczna w zadaniach, red. T. Kamińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

2.     Panek E., Ekonomia matematyczna. T. I Statyka, T. II Dynamika, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.

3.     Panek E., Podstawy ekonomii matematycznej. Materiały do ćwiczeń , Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

1.     Chiang A.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE 1994.

2.     Więznowski A., Sosnowski M., Szlachetka P., Analiza i optymalizacja procesów produkcyjnych i usług. Wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej i menedżerskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dorota Roszkowska-Hołysz (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 18:09)