SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Polityka innowacyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Polityka innowacyjna
Kod przedmiotu 14.8-WZ-EkoPD-PI
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Piotr Dzikowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie roli polityki innowacyjnej w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz w procesie transformacji systemowej gospodarki, a zwłaszcza w procesach restrukturyzacji przemysłu, a także faktu, że polityka innowacyjna powinna być traktowana jako fundament systemu gospodarczego państwa.

Wymagania wstępne

 • Wiedzy: student zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii
 • Umiejętności: oceny sytuacji organizacji w konkretnych warunkach rynkowych
 • Kompetencji (postaw): student potrafi pracować w grupie, ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego

Zakres tematyczny

Wykład:

Istota, zakres i cele działalności innowacyjnej. Pojęcie i rodzaje innowacji. Instrumenty polityki innowacyjnej. Polska i unijna polityka wspierania innowacyjności. Formułowanie strategii wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Perspektywa finansowa 2014-2020 a rozwój innowacyjności. Różne poziomy agregacji dla polityki innowacyjnej (mega, makro, mezo, regio, mikro). Ponadnarodowa polityka badawczo-rozwojowa w UE – Programy Ramowe. Regionalny wymiar kształtowania innowacyjności w UE. Standardy metodologiczne badań innowacyjności w różnych krajach (Frascati, Oslo, European Innovation Scoreboard).

Ćwiczenia:

Uwarunkowania rozwoju aktywności innowacyjnej w warunkach polskich. Analiza wybranych polityk innowacynych (regionalnych lub krajowych).

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja multimedialna z elementami konwersatoryjnymi

Projekt: studium przypadku, prezentacja multimedialna, metoda projektowa, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – referat do 700 słów,  Wykład – egzamin w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z projektu.

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (50%) i z egzaminu (50%).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Weresa M.A, Polityka  innowacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2014
 2. Świadek A., Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle polskim. Studium badawcze, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2007,
 3. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce, Wyd. nauk. US, Szczecin 2008,
 4. Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. nauk. Janasz W., Difin, Warszawa 2006
 5. Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw-wybrane
  zagadnienia
  , red. nauk. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i
  Innowacji, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 2. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. nauk. W. Janasz, Difin, Warszawa 2004.
 3. Janasz W., K. Janasz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000.
 4. Janasz W., K. Janasz, D. Kornacka, A. Świadek, J. Wiśniewska, Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2003.
 5. Janasz W., K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2001.
 6. Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, WWSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 7. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001.
 8. Pomykalski Z., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001.
 9. Stawasz E., Innowacje a mała firma, WUŁ, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Piotr Dzikowski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 12:51)