SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia ochrony zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia ochrony zdrowia
Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoPD-EOZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wskazanie studentom na istotę i znaczenie ekonomii zdrowia i kategorii zdrowia jako dobra indywidualnego i publicznego. Student pozna mechanizmy i źródła finansowania ochrony zdrowia,  w szczególności zależność pomiędzy poziomem środków finansowych a kosztami realizacji świadczeń opieki zdrowotnej i poziomem zaspokojenia potrzeb zdrowotnych

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykłady:

 1. Istota i znaczenie ekonomii zdrowia.
 2. Podaż i popyt w ochronie zdrowia.
 3. Pojęcie efektywności i analiza kosztów w ochronie zdrowia.

Ćwiczenia:

 1. Zdrowie jako dobro publiczne i indywidualne..
 2. Asymetria informacji i rynek ubezpieczeń zdrowotnych
 3. Rynek pracy a ochrona zdrowia w Polsce.
 4. Współpraca interesariuszy w ochronie zdrowia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z zastosowaniem metody wizualizacji. Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym, wykorzystanie studiów przypadków

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest pozytywna oceny z testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów oraz przygotowanie projektu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Getzen . T, Ekonomika zdrowia. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Morris. S, Devlin. N, Parkin. D, Ekonomia w ochronie zdrowia. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 3. Suchecka, J,  Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 4. Krasucki. P, Optymalizacja systemu ochrony zdrowia. Wydawnictwo CEDEWU  2005.
 5. Stiglitz J. E, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Praca pod red.Rycia K., Sobczak. A, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 2. Zarys ekonomii sektora publicznego. Praca pod red. Brol. M, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010.
 3. Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej. Praca pod red.Nosko, J , Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001.
 4. Indulski. J. A, Matulewicz. M., Bryła. M, Ekonomika zdrowia a problemy efektywności ochrony zdrowia, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1994.
 5. Rudawska. I, Opieka zdrowotna aspekty rynkowe i marketingowe. PWN, Warszawa 2007.
 6. Arrow. K. J, Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979.

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 20:57)