SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i na świecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i na świecie
Kod przedmiotu 12.7-WZ-EkoPD-OOZPŚ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Piotr Bromber
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej  z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach, między innymi w Niemczech, Francji, Holandii i Stanach Zjednoczonych.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Przesłanki i uwarunkowania organizacji ochrony zdrowia w nowoczesnym państwie,
 2. Definicja, cele i funkcje systemu ochrony zdrowia,
 3. Zasady alokacji środków w ochronie zdrowia,

Ćwiczenia:

 1. Organizacja systemów ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach, między innymi w Niemczech, Francji, Holandii i Stanach Zjednoczonych,
 2. Ocena i koordynacja systemów ochrony zdrowia,
 3. E - zdrowie w Polsce i na świecie,

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z zastosowaniem metody wizualizacji.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym, wykorzystanie studiów przypadków.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest pozytywna oceny z testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie testu jednokrotnego wyboru przy założeniu osiągnięcia > 50% punktów oraz przygotowanie projektu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z testu i projektu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Kornai. J, Eggleston. K, Solidarność w procesie transformacji. Reforma służby zdrowia w Europie Wschodniej. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 2. Włodarczyk. C, Reformy zdrowotne. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 3. Włodarczyk. C, Poździoch. S, Systemy zdrowotne: zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.
 4. Zarys systemu ochrony zdrowia. Praca pod red. Golinowskiej. S, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2012.
 5. System ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2015.
 6. Skrzypczak Z., Ryć K., Ochrona zdrowia na świecie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 7. Łyszczarz. B, Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 8. Rudawska, I. Zintegrowana opieka zdrowotna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Dercz. M, Samorządowy model ochrony zdrowia (w:) Analizy i Opinie Nr 43,  Instytut Spraw Obywatelskich, Warszawa, sierpień 2005.
 2. Bromber. P, Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 65/2014.
 3. Bromber. P, Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Nr 1 – 2/2012.
 4. Bromber. P, Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w województwie lubuskim, Stan zdrowia a procesy demograficzne. Zielonogórskie spotkania z demografią, Tom IV, Zielona Góra 2015.
 5. Koordynacja a dyrektywa. Podobieństwa i różnice w korzystaniu z opieki zdrowotnej w aspekcie transgranicznym, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2015,

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 16-05-2019 20:58)