SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Międzynarodowy system walutowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Międzynarodowy system walutowy
Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoPD-MSW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju obecnego międzynarodowego systemu walutowego (w szczególności mechanizmów funkcjonowania systemu walutowego w Unii Europejskiej: Unii Gospodarczej i Walutowej) oraz zapoznanie ze zmianami, które następowały w tym systemie w kolejnych okresach.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem wykładów i strukturą zajęć, zapoznanie z dostępną literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
 2. Kurs walutowy i wymienialność walut.
 3. Geneza międzynarodowego systemu walutowego – pierwszy międzynarodowy system walutowy, tj. system waluty złotej oraz jego modyfikacje: system sztabowo-złoty i dewizowo-złoty.
 4. Dewizowo-złoty system walutowy po II wojnie światowej – system z Bretton Woods (przyczyny powstania systemu, zasady funkcjonowania, upadek systemu i
  jego konsekwencje),
 5. System wielodewizowy.
 6. Europejski System Walutowy.
 7. Regionalne oraz narodowe systemy walutowe.
 8. Integracja walutowa.
 9. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.
 10. Pieniądz światowy.
 11. Wspólny pieniądz.
 12. Kryzysy walutowe.
 13. Międzynarodowy system walutowy przyszłości.

 Ćwiczenia:

 1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem ćwiczeń i strukturą zajęć, zapoznanie z dostępną literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
 2. Kurs walutowy i jego rodzaje. Czynniki określające poziom kursu walutowego. Polityka kursu walutowego: dewaluacja, rewaluacja, deprecjacja, aprecjacja. Ekonomiczne skutki zmian kursów walutowych. Pojęcie wymienialności walut. PRZYKŁADY LICZBOWE.
 3. Międzynarodowy rynek walutowy: istota i zasady jego funkcjonowania. Forex (case study).
 4. Zabezpieczające operacje walutowe. Spekulacja walutowa. Rynek pochodnych instrumentów finansowych – geneza, rodzaje i cechy. Kontrakty terminowe forward i futures, opcje, kontrakt swap. PRZYKŁADY LICZBOWE.
 5. Waluta międzynarodowa. (case study).
 6. Kryzysy walutowe (case study).
 7. Bitcoin i inne kryptowaluty.
 8. Kształtowanie się kursu polskiego złotego.
 9. Waluty lokalne.
 10. Pieniądz globalny.
 11. Międzynarodowy system walutowy - pożądany kierunek zmian.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy.

Laboratorium: praca w grupach, burza mózgów, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa. Stworzenie i zaprezentowanie referatu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie egzaminu w formie ustnej składającej się z pięciu pytań (od 50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry plus, powyżej 90% bardzo dobry).

Efekty kształcenia z laboratorium będą weryfikowane poprzez ocenę systematycznej pracy w grupach na treściach zawartych w zakresie tematycznym przedmiotu. Ocena z tych działań będzie miała 50% wpływu na ocenę zaliczeniową z laboratorium.

W weryfikacji zaprezentowanego referatu uwaga zostanie głównie zwrócona na rozwiązania własne studenta. Ocena z referatu będzie miała wpływ w 50% na ocenę zaliczeniową z laboratorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 60
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, PWE, Warszawa 2006.
 2. De Grauwe P., Unia walutowa, PWN, Warszawa 2006.
 3. Dorrucci E., Mckay J.,The International Monetary System after the fianncial crisis, Occasional Paper Series, European Central Bank, Frankfurt 2011.
 4. Integracja walutowa, pod red. Z. Binka, P. Szudry, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
 5. Jurek M., Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 6. Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki. PWN, Warszawa 2007.
 7. Bank Światowy: http://www.worldbank.org/
 8. Europejski Bank Centralny: www.ecb.int
 9. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 10. Międzynarodowy Fundusz Walutowy: http://www.imf.org

Literatura uzupełniająca

 1. Binek Z., Bezpośrednie inwestycje a wprowadzenie euro w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
 2. Borowiec J. Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 3. Bukowski S. I., Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.
 4. Dunin-Wąsowicz M., Euro w systemie międzynarodowym i potęga monetarna Unii Europejskiej, ,,Sprawy Międzynarodowe”, nr 4/2014.
 5. Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, pod red. Z. Binka, P. Szudry, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
 6. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
 7. Gruszecki T., Powraca dyskusja o przyszłości systemu walutowego świata, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/rynki-finansowe/powraca-dyskusjao-
  przyszlosci-systemu-walutowego-swiata, 2010.
 8. Mohan R., Patra M. D., Kapur M., The International Monetary System: Where Are We and Where Do We Need to Go?, IMF Working Paper, IMF, Washington 2013.
 9. Polska w strefie euro, pod red. Z. Binka, P. Szudry, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015.
 10. Pszczółka I., Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011.
 11. Ministerstwo Finansów: http://www.mf.gov.pl
 12. NBP: www.nbp.pl
 13. Rymarczyk J. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 09:25)