SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logistyka miejska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logistyka miejska
Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD- LM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z tematyką logistyki miejskiej.

Wymagania wstępne

Podstawy zarządzania.

Zakres tematyczny

Podstawy logistyki miejskiej. Koncepcje miasta. Układ komunikacyjny miasta. Infrastruktura transportu miejskiego. Systemy zarządzania transportem miejskim. Systemy dowozu towarów w miastach. Koszty jakości w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Potrzeby miasta. Gospodarka energetyczna w miastach.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu- obejmuje problematykę logistyki miejskiej, forma pisemna (testowa lub opisowa).

W ramach ćwiczeń studenci przygotowują projekty dotyczące specyfiki zarządzania i organizacji logistyki miejskiej na przykładzie wybranego miasta. Ponadto za pomocą analizy porównawczej samodzielnie dokonują porównania i rozpoznania istoty i sposoby realizacji założeń logistyki miejskiej na wybranych podmiotach. Sprawdzenie wiedzy następuje na podstawie kolokwium w formie opisowej.Ocena jest uzależniona od:

  • zaliczenia kolokwium – 40% oceny końcowej,
  • zaliczenia projektu – 40% oceny końcowej,
  • aktywności na zajęciach lub dodatkowo może zostać przeprowadzona analizy porównawczej- 20% oceny końcowej.

Warunek zaliczenia ćwiczeń: oddanie pracy zaliczeniowej (projektu) w postaci elektronicznej (edytor Word, prezentacja PowerPoint), zaliczenie kolokwium, analizy porównawczej oraz aktywny udział w zajęciach. Ocena końcowa przedmiotu stanowi średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z poszczególnych form ćwiczeń (tj. wykładów, ćwiczeń, laboratorium, projektów) prowadzonych w ramach przedmiotu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 38 37
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 37 38
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1.M. Kiba-Janiak, J. Witkowski, Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa 2014.

2. J. Szołtysek, Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.

3. M. Szymczak, Logistyka Miejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.

4. B. Tundys, Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania, Difin, Warszawa 2008.Logistyka w gospodarce światowej. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

1. J. Szołtysek, Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE w Katowicach, Katowice 2006.

Uwagi

oprac. dr Agnieszka Perzyńska


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 15-11-2019 22:57)