SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia środowiska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia środowiska
Kod przedmiotu 07.2-WZ-EkoPD-EŚ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Zarębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej istoty wzajemnych relacji gospodarka – środowisko. Znacząca jest również wiedza dotycząca rewolucji przemysłowej i jej konsekwencji, jak również ekologicznych barier rozwoju (surowcowych, przestrzennych, ograniczonych usług środowiskowych), kosztów zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz antropogenicznych aspektów działalności człowieka.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Rewolucja przemysłowa i jej konsekwencje. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii - ujęcie retrospektywne. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych a ekonomia ekologiczna. Efekty zewnętrzne.  Rozwój zrównoważony i jego wskaźniki. Ekologiczno-ekonomiczna perspektywa widzenia procesów gospodarowania i rozwoju. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) czyli Europa bez odpadów, a zarazem o zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
Ćwiczenia: Skuteczność a efektywność w gospodarowaniu zasobami, ślad ekologiczny, koszty zewnętrzne (wg A. Pigou), koszty społeczne generowane przez przedsiębiorstwa, globalne bariery środowiskowe, ograniczenia prawno-instytucjonalne (G. Harding) a Raport Brundtland. Ekologiczny paradygmat ekonomii w dążeniu do ekonomii zrównoważonej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie z prezentacją multimedialną, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zdobycia zaliczenia wykładu na ocenę. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym (K_W02, K_W04).

Aby zaliczyć ćwiczenia student zobowiązany jest:
1. zaliczyć na ocenę pozytywną test lub kolokwium złożone z pytań otwartych (zaliczenie przysługuje studentowi, który udzieli nie mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi) (K_W02, K_W04).
2. przygotować prezentację multimedialną i wygłosić referat dotyczący różnych aspektów ekonomii środowiska i ekonomii zrównoważonej (K_U09, K_U10, K_W05, K_W08).
Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 50
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

 1. Borys T., 2013, Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej UE, Ekonomia i środowisko 1(44) s. 8-29;
 2. Czaja S., 2012, Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Ekonomia i środowisko 3(43) s. 28-50; on-line: http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/ eis43.pdf.
 3. Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 4. Janasz W., 2011, Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin,
 5. Piasecki R., 2011, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa.
 6. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa.
 7.  Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa.
 8. Zarębska J.,  Joachimiak-Lechman K., 2016, Gospodarka o obiegu zamkniętym - rola LCA, szanse, bariery, wyzwania, Logistyka Odzysku = Journal of Reverse Logistics nr 1/2016(18), s. 41-45,
 9. Zarębska J., 2019, Zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - istota, narzędzia, komunikacja środowiskowa, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 372 s.;

Literatura uzupełniająca

 1.  Czaja S., Fiedor B., Jakubczyk Z., 1993, Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków
 2. Kiełczowski D., 2009, Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 3. Kramer M., Urbaniec M., Kryński A., 2004, Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom 1-3, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 4. Michałowski K. (red.), 2007, Gospodarka a środowisko i ekologia, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 5. Stiglitz J. E., 2012, Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Akty prawne; czasopisma: Ekonomia i środowisko, Sozologia, Logistyka odzysku, Problemy Ocen Środowiskowych, Ochrona Środowiska.
 7. Zarębska J., 2017, Gospodarka o obiegu zamkniętym drogą do zrównoważonego rozwoju, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji Vol. 6, iss. 7, s. 286-295,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Joanna Zarębska (ostatnia modyfikacja: 02-05-2019 20:35)